Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

Adresat:  rodzice zastępczy spokrewnieni  i ich podopieczni  (wiek 14-16)

Podział na dwie grupy – dwóch trenerów

 

Czas trwania jednego modułu:  6 h

 

 

Termin szkolenia:

 

Liczebność grupy:  maksymalnie do 20 osób  ze względu na interakcyjne metody pracy.

 

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

 

Materiały szkoleniowe: zapewnia realizator szkolenia tj. streszczenia istotnych treści, papier , pisaki.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

 

  • Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem
  • Budowanie poczucia wartości dziecka jako sposób wywierania wpływu
  • Udzielanie wsparcia
  • Motywowanie dziecka do zmiany zachowań
  • Dawanie informacji zwrotnych jako model obustronnej komunikacji w rodzinie
  • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, narada rodzinna

 

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie

o ukończeniu szkolenia.

 

Koszt szkolenia : 3000 zł/brutto dla grupy do 20 osób.

 

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy:

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

Prowadzący zajęcia:
Pedagog korekcyjno – kompensacyjny, socjoterapeutka posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z podopiecznymi i ich rodziną w świetlicy socjoterapeutycznej przy PAW. Terapeuta prowadzący grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży wywodzącej się ze środowisk trudnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ofiar przemocy domowej. Trener zajmujący się aktywizacją społeczną młodzieży w wieku 16-25 lat.

oraz

 

Psycholog, coach, pedagog, mediator rodzinny, superwizor w obszarze pieczy zastępczej, szkoleniowiec. Specjalizuje się w aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzi szkolenia i superwizje dla koordynatorów, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych i rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy.

 

OPIS REALIZATORA :

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu. Pracownicy naszej firmy są autorami podręcznika „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego kwiecień 2016r .

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.