Konstruktywne wspieranie rodziny i motywowanie do brania odpowiedzialności za swój los

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Osoby pracujące w obszarze wsparcia społecznego: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, koordynatorzy pieczy zastępczej i inni.

Czas  trwania szkolenia: 9.00-13.30

 Tematyka szkolenia:

 Celowość wsparcia podopiecznego/klienta/rodziny.

  • Rola emocji, postaw i naszego nastawienia w kontakcie z rodziną .
  • Autodiagnoza postaw wobec siebie i innych osób.
  • Radzenie sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi klienta
  • Rozwiązywanie konfliktów relacji, przyjmowanie postaw i zachowań asertywnych.
  • Indukowanie procesu zmian w życiu klienta.
  • Rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych – sytuacje konfliktowe.
  • Przeciwdziałanie manipulacji.

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętności metodycznej i skutecznej pracy w relacji z klientem z wyuczoną bezradnością życiową. Rozwiną swoją postawę asertywną, która ułatwi tworzenie relacji z szacunkiem. Uczestnicy łatwiej zdiagnozują problemy u klienta i będą potrafili zmotywować do wprowadzania zmian przez klienta. Osoby doświadczą w ramach ćwiczeń, że posiadają umiejętności właściwego zachowania w przypadku pojawienia się trudnych, agresywnych czy konfliktowych zachowań ze strony członków rodziny.

Uczestnicy nabędą umiejętności spostrzegania, że są manipulowani. Będą potrafili bronić się przed manipulacją.

Forma zajęć

Wykład w formie online na platformie „Clickmeeting” z aktywnym udziałem uczestników.

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: edyta@praxe.kvs.pl  lub praxe@kvs.pl

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają Państwo informacje ogólne dotyczące szkolenia w jednym mailu oraz w drugim mailu zaproszenie na szkolenie.

 Koszt szkolenia: 300 złotych brutto/osoba

Płatność do 7 dni  po zakończonym szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.

 

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.