Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- profesjonalista.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jak rozumieć i stosować w praktyce zadania, kompetencje
i odpowiedzialność koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej? Jak zachować profesjonalizm w budowaniu relacji z klientami? Jak zarządzać czasem?

 Jak negocjować granice roli zawodowej z samym sobą, pracodawcami, klientami oraz przedstawicielami innych służb społecznych? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenie nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej wiedzy i przygotowanie strategii pracy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej rodzin oraz osób współpracujących z nimi. Zostało opracowane na bazie doświadczeń praktycznych prowadzącej, która przez wiele lat była odpowiedzialna za realizację zadań związanych                             z niesieniem pomocy dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w dużym powiecie.

Grupą docelową są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  oraz osoby z nimi współpracujące i kadra kierownicza.

 

SZKOLENIE  W GODZINACH 9.00-13.30                           

Cele szkolenia:

– Omówienie ram roli zawodowej w praktyce koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (granice zadań, kompetencji, odpowiedzialności i inne)

– Poznanie praktycznych i wypracowanie własnych strategii efektywnego zarządzania granicami roli zawodowej oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Na czym polega profesjonalne zarządzanie granicami roli zawodowej?
  2. Co wpływa na zarządzanie granicami roli zawodowej u koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ?
  3. Zastosowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z rodzinami zastępczymi oraz przedstawicielami sądu, ośrodka adopcyjnego i  innych służb społecznych.
  4. Rola, zadania, kompetencje i odpowiedzialność koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej rodziny w praktyce. Rozumienie i negocjowanie granic.
  5. Zachowanie profesjonalizmu w budowaniu relacji z klientami. Przykładowe strategie.
  6. Zarządzanie czasem pracy.
  7. Jak sobie radzić z trudnościami w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej związanych z wyznaczaniem i negocjowaniem granic roli zawodowej?
  8. Ćwiczenie strategii dotyczących zarządzania granicami roli
    i przeciwdziałania wypalenia zawodowego.

Efekty szkolenia:

Zwiększenie świadomości granic roli koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i możliwości zarządzania nimi. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących granic kompetencji koordynatorów oraz zakresu ich odpowiedzialności.

Uczestnicy będą mieli możliwość autorefleksji nad własnym warsztatem pracy, przyjrzenia się czynnikom, jakie im utrudniają (lub mogą utrudniać) profesjonalne i w pełni satysfakcjonujące zarządzanie granicami swojej roli zawodowej oraz wykorzystywanie osobistego potencjału w pracy. Zyskają umiejętności i wypracują konkretne strategie wspomagające ich w zwiększeniu jakości pracy i zadowolenia z niej oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

 

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu : 604 589 592.

 

 

Prowadzący szkolenie

Pedagog, socjoterapeuta z 28 letnim doświadczeniem pracy w pomocy społecznej na każdym szczeblu począwszy od pracownika socjalnego, skończywszy na kierowniku Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej oraz Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Trenerka specjalizuje się w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań w kierunku pomocy dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej, w tym wparcia rodziny biologicznej a gdy to niemożliwe zapewnienia profesjonalnej pieczy zastępczej. Zajęcia prowadzi w oparciu o doświadczenia  asystentów rodzin,  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków a także  kadry zarządzającej. Uczestnicy szczególnie doceniają  praktyczne podejście trenerki                       w poszukiwaniu rozwiązań oparte na własnym doświadczeniu w pełnieniu roli pracownika prowadzącego pracę z rodziną, wychowanki pieczy zastępczej a także szefa pracowników realizujących ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.