Metodyczna praca z rodziną wieloproblemową

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia Grupą docelową są asystenci rodzin oraz pracownicy socjalni.

Czas trwania szkolenia: 9.00-13.30

Cele szkolenia:

Nabycie praktycznych i skutecznych metod pracy z rodziną w której może występować poważne obciążenie dla całej rodziny takie jak np. alkoholizm, niepełnosprawność intelektualna, choroby psychiczne, nieleczona depresja, wieloletnie bezrobocie, itp.

Przećwiczenie umiejętności stawiania trafnej diagnozy problemów i zagrożeń w rodzinie

Zdobycie wiedzy jak tworzyć cele wspólne dla rodziny i adekwatne działania a także jak tworzyć asertywną ocenę rodziny zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.

Nabycie umiejętności motywacji członków rodziny do wprowadzania konstruktywnych zmian w życiu.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Założenia prawne i celowości wsparcia rodziny.
  2. Podział ról i zadań pomiędzy asystentem rodziny a pracownikiem socjalnym w rodzinie, gdzie występuje zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i rozpad rodziny.
  3. Metodyczne wsparcie rodziny.
  4. Diagnoza problemów w rodzinie.
  5. Plan pracy z rodziną, jako podstawowe narzędzie asystenta rodziny, wzór planu pracy.
  6. Nawiązanie współpracy z rodziną w oporze i motywowanie rodziny na rzecz wzmocnienia funkcji rodzinnych.
  7. Komunikacja i praca z „trudną” rodziną biologiczną – metody skutecznego oddziaływania.

Forma zajęć

 Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prezentacja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy asystenta rodziny, planu pracy z rodziną, oceny okresowej rodziny, wzorów pism.

Koszt szkolenia: 300 złotych brutto .

formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: edytapraxe@gmail.com