Metodyczne wsparcie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – od pierwszego dnia do opuszczenia placówki

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy i gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w pracy wychowawców w instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Adresaci szkolenia: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej, opiekunowie usamodzielnienia, inne osoby biorące udział we wsparciu dziecka będącego w pieczy zastępczej

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin – webinar

 

Tematyka szkolenia:

 • Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji dziecka.
 • Zasoby własne i środowiska; ograniczenia, przeszkody i możliwe problemy – analiza SWOT.
 • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka i osób, które mają wpływ na rozwój tego dziecka.
 • Wyznaczenie adekwatnych celów.
 • Plan działania i jego aktualizacja.
 • Współpraca z instytucjami i osobami mającymi wpływ na dziecko.
 • Ocena realizacji Planu Pomocy Dziecku.
 • Inna niezbędna dokumentacja
 • Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną biologiczną.
 • Radzenie sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi ze strony rodziców i wychowanków.
 • Schemat powrotu dziecka do rodziny biologicznej

 

Cele szkolenia:

Głównym celem jest efektywne wykorzystanie wsparcia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, które gwarantuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne.

 

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie diagnozowania, formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy.

 

Uczestnicy nabędą umiejętność wglądu w sytuację w rodzinę biologiczną i czynników zagrażających funkcjonowaniu rodziny. Nabędą wiedzę i doświadczenie w postępowaniu z rodziną biologiczną, jak ją motywować do wradzania zmian i działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. Poznają metodyki w postępowaniu powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Poznają działania i dokumentacji, które są niezbędne przy powrocie dziecka do rodziny biologicznej po stronie gminy i powiatu.

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Części zajęć będzie prowadzona w formie wykładu przeplatanego dyskusją. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach. Uczestnicy utrzymają przykładową dokumentację: Planów Pomocy Dziecku, diagnozy, ocen okresowych, schematu pism do sądu.

Koszt szkolenia 250,00 złotych osoba. W przypadku uczestniczenia większej liczby osób z placówki cena do negocjacji.