Metodyczne wsparcie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – od pierwszego dnia do powrotu do domu lub usamodzielnienia

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy i gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w pracy koordynatora pieczy zastępczej

 

Adresaci szkolenia: Pracownicy rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunowie usamodzielnienia, inne osoby biorące udział we wsparciu dziecka będącego w pieczy zastępczej

 

Czas trwania szkolenia: 9-14.00 godzin

 

Tematyka szkolenia:

 • Diagnoza trudnej sytuacji dziecka.
 • Zasoby własne i środowiska; ograniczenia, przeszkody i możliwe problemy – analiza SWOT.
 • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka i osób, które mają wpływ na rozwój tego dziecka.
 • Wyznaczenie adekwatnych celów.
 • Plan działania i jego aktualizacja.
 • Współpraca z instytucjami i osobami mającymi wpływ na dziecko.
 • Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy
 • Konstruktywna współpraca z rodziną zastępczą
 • Ocena rodziny zastępczej
 • Powrotu dziecka do rodziny biologicznej

 

Cele szkolenia:

Głównym celem jest efektywne wsparcie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, które gwarantuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne.

 

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie diagnozowania, formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy a także poznają schemat powrotu dziecka do rodziny. Zapoznają się także z istotnym elementami usamodzielniania dziecka.

 

Uczestnicy nabędą umiejętność wglądu w sytuację w rodzinę biologiczną i czynników zagrażających funkcjonowaniu rodziny. Nabędą wiedzę i doświadczenie w postępowaniu z rodziną biologiczną, jak ją motywować do wradzania zmian i działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. Poznają metodyki w postępowaniu powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Poznają działania i dokumentacji, które są niezbędne przy powrocie dziecka do rodziny biologicznej po stronie gminy i powiatu.

 

Uczestnicy nabędą wiedzę jak oceniać rodziny zastępcze.

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Części zajęć będzie prowadzona w formie wykładu przeplatanego dyskusją. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach. Uczestnicy utrzymają przykładową dokumentację: Planów Pomocy Dziecku, diagnozy, ocen okresowych, oceny rodziny zastępczej.

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Koszt szkolenia : 290,00 złotych / brutto

OPIS REALIZATORA :

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne skutecznie wspierające pracowników w realizacji ich zadań, oraz wdrażające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak plan pomocy dziecku, plan pracy z rodziną, kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu.

Kompendium naszych najnowszych treści szkoleniowych zostało opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2016r w takich podręcznikach jak: „ Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne” P. Domaradzki,  J. Krzyszkowski

„Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” P. Domaradzki ,

 1. Krzyszkowski, M. Sosnowski, A. Włoch. Obie książki zostały napisane przez naszych szkoleniowców pod merytorycznym kierownictwem profesora Jerzego Krzyszkowskiego i uzyskały pozytywne recenzje profesora Mirosława Grewińskiego i profesor Ewy Kantowicz. Sięgając do naszych podręczników można się przekonać o wysokim poziomie merytorycznej wiedzy naszych szkoleniowców oraz o ich zdolności do przekazywania praktycznych umiejętności podczas szkolenia.

MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.