Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni MOPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Czas trwania szkolenia: 9.00-13.30

 

Cele szkolenia:

  • zwiększenie efektywności pracy w obszarze aktywizowania rodzin zastępczych w działaniach na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy.
  • Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych.
  • Rozwój umiejętności budowania relacji z dzieckiem umieszczonym w pieczy.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Wywierania wpływu na rodzinę, motywowanie do realizacji planu pomocy dziecku i wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny.
  2. Radzenia sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi ze strony rodzin i wychowanków
  3. Rozwiązywanie konfliktów relacji, przyjmowanie postaw i zachowań asertywnych.
  4. Rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się w oparciu o studium przypadku z wykorzystaniem metod warsztatowych.

Dla właściwego przebiegu szkolenia ważne jest, aby grupa szkoleniowa miała przygotowane cztery różne pod względem rodzaju trudności przypadki.

Przewiduje się w trakcie zajęć uczenie się metodą dramy ( odgrywania

scen dialogowych). Niezbędne treści teoretyczne będą wprowadzone

w formie prezentacji a uczestnicy otrzymają materiały dotyczące motywowania

i wywierania wpływu.

 

Koszt szkolenia : 300, 00 złotych/ osoba

 

Prowadzący szkolenie:

 

psycholog, coach, nauczyciel, doradca zawodowy. Specjalizujący się w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczej.