Organizowanie pracy z klientem trudnym, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodzin i pracownicy socjalni pracujący z rodzina wieloproblemowymi.

 

Szkolenie odbędzie  się w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Cele szkolenia:

  • Zwiększenie efektywności pracy w obszarze aktywizowania rodzin do podejmowania odpowiedzialności za własny los oraz dzieci nad którymi sprawują opiekę.
  • Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Wywierania wpływu na rodzinę, motywowanie do realizacji planów pomocy i wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny.
  2. Radzenia sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi ze strony rodzin i wychowanków
  3. Rozwiązywanie konfliktów relacji, przyjmowanie postaw i zachowań asertywnych.
  4. Rozwój praktycznych umiejętności w zakresie konfrontowania rodziny z trudnymi informacjami.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się w oparciu o studium przypadku z wykorzystaniem metod warsztatowych.

Przewiduje się w trakcie zajęć uczenie się metodą dramy ( odgrywania

scen dialogowych). Niezbędne treści teoretyczne będą wprowadzone

w formie prezentacji a uczestnicy otrzymają materiały dotyczące motywowania

i wywierania wpływu.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej

 250,00 złotych/osoba.

Jeżeli w szkoleniu będzie brało udział 4 pracowników z jednego Ośrodka koszt wynosi 1.000,00 złotych

WAŻNE: Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie Ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu. Pracownicy naszej firmy są autorami podręcznika „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego kwiecień 2016r .

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Współautor i inicjator napisania dwóch podręczników: „ Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” i „Wspieranie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktycznej” obie pozycje zostały wydane przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2016 r uzyskując pozytywne recenzje u profesorów  w Warszawie i Olsztynie.