Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Rodziny zastępcze które mają w pieczy dzieci powyżej 7 roku życia

 

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający

 

Tematyka szkolenia:

– Stawianie granic i ustalanie zasad w rodzinie

– Reagowanie na lekceważenie, zachowania agresywne wobec opiekunów lub nauczycieli.

– Radzenie sobie z własną złością wobec dziecka.

– Reagowanie na destrukcyjne zachowania dziecka, wagary, bójki, alkohol, samookaleczenia, nikotyna, narkotyki.

 

 

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy będą mogli opracować własne strategie postępowania na konkretne sytuacje które spotykają w relacji z powierzonymi im wychowankami. Doświadczą w ramach ćwiczeń, że posiadają umiejętność stosowania wypracowanych strategii.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. ćwiczeń realizowanych na zajęciach.

 

Koszt całości szkolenia: 2.000,00 złotych brutto płatne przelewem po zakończeniu szkolenia