Praca z trudnymi klientami, którzy są niepełnosprawni intelektualnie i wykazują zachowania agresywne

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: pracownicy  pomocy społecznej, Pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności zawodowej,

Czas trwania szkolenia: 9.00-13.30

 

Tematyka szkolenia:

 

 • Zrozumienie różnych poziomów niepełnosprawności i ich wpływu na zachowanie klientów.
 • Omówienie specyficznych wyzwań związanych z obsługą klientów niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Zrozumienie przyczyn i czynników wpływających na agresywne zachowania.
 • Analiza przyczyn agresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Identyfikacja czynników wyzwalających agresywne zachowania.
 • Znalezienie strategii prewencyjnych i deeskalacyjnych w przypadku agresji.
 • Rozpoznawanie własnych reakcji emocjonalnych i ich wpływu na interakcję z klientem.
 • Komunikacja efektywna z klientami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Techniki komunikacyjne dostosowane do potrzeb klientów z różnymi poziomami niepełnosprawności.
 • Wykorzystanie prostego i zrozumiałego języka.
 • Uczenie się słuchania aktywnego i wyrażania się w sposób klarowny i jasny.
 • Techniki obsługi i wsparcia klientów agresywnych.
 • Zapoznanie się z technikami zapobiegania eskalacji zachowań agresywnych.
 • Wypracowanie strategii deeskalacji i uspokajania klienta w sytuacjach konfliktowych.
 • Trening umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Symulacje sytuacji z udziałem trudnych klientów niepełnosprawnych intelektualnie, u których występują zachowania agresywne.
 • Praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem technik komunikacyjnych i obsługowych.
 • Opracowanie indywidualnych planów obsługi klientów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, u których występują zachowania agresywne.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i strategie niezbędne do skutecznego i empatycznego zarządzania sytuacjami z udziałem trudnych klientów niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wykazują zachowania agresywne.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat specyfiki niepełnosprawności intelektualnej oraz przyczyn i czynników wpływających na agresywne zachowania. Będą również uczyć się skutecznych technik komunikacyjnych, deeskalacji sytuacji oraz radzenia sobie ze stresem związanym z obsługą trudnych klientów. Szkolenie ma na celu zwiększenie kompetencji uczestników w obszarze pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, umożliwiając im profesjonalne i odpowiedzialne świadczenie wsparcia, zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i pracownikom.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja.

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z narzędziami coachingowi

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.