Przyznawanie świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków, ustalanie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – ujęcie praktyczne

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy socjalni i administracyjni, realizujący przyznawanie świadczeń i ustalanie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czas szkolenia online: 9.00-13.30

Zakres tematyczny:

 1. Świadczenia obligatoryjne dla rodzin zastępczych.
 • różnice między świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej a świadczeniem na pełnoletniego wychowanka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • dodatek wychowawczy- realizacja ustawy Rodzina 500 +,
 • dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej.
 1. Świadczenia obligatoryjne dla prowadzących rodzinne domy dziecka.
 2. Co to znaczy, że świadczenie przysługuje od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej?
 • wykonalność orzeczeń sądowych o ustanowieniu rodziny zastępczej,
 • termin złożenia wniosku a ustalenie terminu przyznania pomocy rodzinie.

 

 1. Świadczenia fakultatywne – przyznawać czy nie? w jakich wysokościach?
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

 

 1. Kiedy starosta przyznaje a kiedy może przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego?

 

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

 

 1. Świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej a indywidualny program usamodzielnienia.

 

8.Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

 

(wnioski, rozpatrzenie, decyzja, kryterium dochodowe przy odpłatnościach, odwołanie od decyzji, wzory wniosków i decyzji)

 

 1. 9. Orzecznictwo do ustawy o pieczy zastępczej – omówienie trudnych postępowań administracyjnych.

 

 

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia wzmocnią swoje kompetencje zawodowe poprzez nabycie umiejętności zastosowania regulacji prawnych związanych z realizacją świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej a także ustalania odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w praktyce, analizę problematycznych unormowań ustawy o wpieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.

Forma zajęć

Ogólną wytyczną sposobu  prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja). Wszystkie treści wynikające z przepisów prawa będą analizowane na przykładach praktycznych rozwiązań i procedur wydawania decyzji administracyjnych stosowanych w różnych powiatach. Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, informacja zwrotna, dyskusja, pozytywne przeformułowanie oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowej,
 2. przykładów orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie świadczeń w pieczy zastępczej.
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

 

Prowadzący szkolenie: jest praktykiem realizującym przyznawanie świadczeń                             i ustalanie odpłatności od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej z upoważnienia prezydenta miasta. Z wykształcenia jest mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjalistą II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, socjoterapeutą, coachem i szkoleniowcem, posiada 28-letnie doświadczenie pracy w pomocy i integracji społecznej. Przez 7 lat zatrudniona na stanowisku kierowniczym w ośrodku pomocy społecznej, w którym wdrażała w życie ustawę o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej organizując, nadzorując i koordynując realizację zadań wynikających z ustawy, w tym dot. finansowania pieczy zastępczej. Specjalizuje się  w rozwoju systemu  rodzinnej pieczy zastępczej, szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze, standaryzacji usług pomocy społecznej, pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  i ośrodków wychowawczych, coachingu dla kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej.