Skuteczna asystentura rodziny – od trafnej diagnozy do asertywnej oceny

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia Grupą docelową są asystenci rodzin oraz pracownicy socjalni, którzy realizują zadania asystenta rodziny w gminie.

 

Cele szkolenia:

– Nabycie umiejętności dokumentowania pracy asystenta rodziny zgodnie z wymogami ustawy

–  Poznanie zasad prowadzenia okresowej oceny sytuacji rodziny i sposobu jej dokumentowania.

–  Poznanie zasad formułowania planów pracy z rodziną i ich dokumentowania w sposób umożliwiający współdziałanie z Pracownikiem Socjalnym, Zespołami Interdyscyplinarnymi i Koordynatorami pieczy zastępczej.

– Nabycie umiejętności formułowania pism do Sądu w sprawie zamiany zarządzeń opiekuńczych.

–  Nabycie umiejętności w zakresie efektywnego uczestnictwa w ocenach okresowych wychowanków umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Przegląd ustawowych zadań asystenta rodziny, które zadania musza być realizowane, a od których zadań można odstąpić i na jakich zasadach.
  2. Sposoby dokumentowania pracy asystenta rodziny w sposób czytelny dla nadzoru, oraz zabezpieczający przed stawianiem zarzutu niedopełnienia obowiązków asystentowi rodziny.
  3. Plan pracy z rodziną, jako podstawowe narzędzie asystenta rodziny, wzór planu pracy.
  4. Zasady nawiązywania współpracy Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej przy formułowaniu planu pracy z rodziną.
  5. Sprawozdawanie efektów pracy z rodziną do Sądu Rodzinnego, pisanie wniosków do Sądu.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prezentacja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe wraz z narzędziami coachingowi

 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Koszt szkolenia : 220,00 złotych / brutto

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edyta@praxe.kvs.pl  lub praxe@kvs.pl

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.