Skuteczna asystentura rodziny w dobie pandemii – od trafnej diagnozy do asertywnej oceny

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia Grupą docelową są asystenci rodzin oraz pracownicy socjalni, którzy realizują zadania asystenta rodziny w gminie.

Program szkolenia:

 • Celowość asystentury rodziny i metodyka wsparcia rodziny
 • Aspekty prawne związane z tworzeniem dokumentacji w pracy asystenta rodziny
 • Plan pracy z rodziną, jako podstawowe narzędzie asystenta rodziny, wzór planu pracy.
 • Psychologiczna ocena wpływu pandemii COVID-19 na rodzinę wieloproblemową i możliwe zagrożenia w najbliższej przyszłości
 • Sposób wspierania rodziny w czasie pandemii COVID-19
 • Motywacja nastawiona na zmianę sytuacji rodziny przy zastosowaniu adekwatnych celów, realnych planów działań i asertywnej ocenie okresowej
 • Zalecenia do pracy asystentów rodzin w trakcie trwania pandemii COVID-19
 • Studium przypadków/ bieżące dylematy funkcjonowania rodzin wieloproblemowych
 • Sprawozdawanie efektów pracy z rodziną do Sądu Rodzinnego, pisanie wniosków do Sądu.

 

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników – asystentów rodzin w zakresie formułowania i realizowania planów pracy z rodziną, tak aby mogli efektywnie pracować z rodzinami objętymi asystenturą w takcie panowania pandemii COVID-19 i przeciwdziałać trudnościom, które mogą występować w tym czasie i po zakończeniu zagrożenia pandemicznego.

Szkolenia zogniskowane jest wokół trzech umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji funkcjonowania rodziny i określania realnych celów w planie pracy z rodziną. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy z rodziną i motywowania członków rodziny przeciwdziałając zagrożeniom funkcjonowania dzieci w rodzinie. Trzecia to umiejętność pracy w trudnych warunkach związanych z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

 Koszt szkolenia : 250,00 złotych osoba

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy asystenta rodziny, planu pracy z rodziną, oceny okresowej rodziny, wzorów pism.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą mailową : praxe@kvs.pl lub edyta@praxe.kvs.pl

Kontakt telefoniczny pod numerem: 604 589 592

D