Superwizji dla kadry zarządzającej pracą socjalną

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową szkolenia są kierownicy zarządzający pracownikami socjalnymi oraz kierownicy zarządzający asystentami. W danym module superwizyjnym nie mogą uczestniczyć przełożony i podwładny. Mogą uczestniczyć kierownicy równorzędni z jednej instytucji.

Termin: 19.11.2015 r. Warszawa   firma As-Bud

Czas trwania: 6h.

Liczba uczestników superwizji: maksymalna liczebność grupy to 15 osób

 Zakres tematyczny superwizji:

  • Obszar metodyki pracy socjalnej z różnymi grupami beneficjentów lub pracy asystenta rodziny. Czyli czego wymagać od swoich pracowników?
  • Wdrażanie standardów pracy socjalnej oraz standardów w pracy asystenta rodziny. Czyli jak wprowadzać zmiany jakości pracy pracowników?
  • Kwestie interpersonalne i zarządzania w relacji kierownik – pracownik, oraz kierownik – zespół pracowników.
  • Zarzadzanie zespołem pracowniczym.
  • Radzenie sobie z własnymi emocjami związanymi z wykonywana pracą.
  • Wsparcie emocjonalne i informacyjne w odpowiedzi na wysokie wymagania i duże utrudnienia występujące w pracy kierownika.

 

Forma realizacji:

Zajęcia prowadzone będą w  oparciu o zasoby grupy i superwizora, bazując na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu do odmiennych stanowisk w danej kwestii. Zasady: tajemnicy, zakazu oceniania i pouczania obowiązują bezwzględnie wszystkich uczestników superwizji.

Podstawą prowadzenia superwizji jest postawienie przez uczestnika superwizji pytania superwizyjnego w kontekście sytuacji jaka ma miejsce w jego pracy. Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytanie będzie się odbywało w oparciu o proces grupowy uzupełniany, jeśli będzie konieczność, wiedzą superwizora.

Prowadzący oferuje stałe systematyczne superwizje raz na kwartał, dążąc do zawiązania stałych grup superwizyjnych. Po pilotażowej superwizji uczestnicy będą mogli się zdeklarować do systematycznego uczestnictwa w grupowej superwizji.

Koszt jednego modułu  6-godzinnego dla 1 osoby 320 złotych/ cena brutto

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  kolejnej  drugiej osoby 280,00 złotych a każdej kolejnej  wynosi 250,00 złotych.

Podczas superwizji mają Państwo zapewnioną przerwę kawową i lunch.

Ważne:  Cena superwizji może być negocjowana przy zwiększaniu liczby uczestników.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

 

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bieraliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu. Aktualnie wspólnie z profesorem J. Krzyszkowskim ukończyliśmy prace nad podręcznikiem dla superwizorów pracy socjalnej, który ukarze się je końcem br. Ponadto ukończyliśmy pracę nad podręcznikiem dla asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, który jest również oddany do druku.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Piotr Domaradzki – założyciel i właściciel Firmy szkoleniowej PRAXE. Jest pedagogiem, trenerem i psychoterapeutą. Rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP).  Posiada Certyfikat superwizora.

W latach 1990 – 1996 – pedagog w Domu Dziecka; 1994-96 członek zespołu interwencyjnego Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 1996-2000 dyrektor MOPS w Bielsku-Białej.

Od 1996 roku prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną i szkoleniową między innymi jako konsultant i szkoleniowiec w MOPS Katowice, Czechowice-Dziedzice, Ruda Śląska, Leszno, Poznań, Kraków, Gdynia, Sopot, Chorzów.

Współautor zastosowania po raz pierwszy w Polsce, projektu socjalnego w pracy z rodziną wieloproblemową w MOPS w Bielsku-Białej. Współautor programu usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wdrażanego w kilku Ośrodkach Pomocy Społecznej: Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Sopocie. Konsultował i zarządzał programami terapeutycznymi i pomocowymi adresowanymi do osób uzależnionych i współuzależnionych, które były realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Olsztynie, Warszawie.

W 2005r. przeprowadził liczne szkolenia na temat Kontraktu Socjalnego między innymi w następujących Ośrodkach Pomocy Społecznej: Wałbrzych, Gdynia,  Rzeszów, Olsztyn, Warszawa-Śródmieście, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Katowice, Jaworzno, MOPR Poznań.

W latach 2008 – 2009 wyszkolił, wg autorskiego programu, w 12 samodzielnych superwizorów pracy socjalnej w MOPR Poznań, oraz przeprowadził kompleksowe szkolenie Kadry OPS Warszawa Wola w ramach projektu „Polska kadra Europejska jakość”

Członek stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. Uczestniczył w pracach nad powstaniem rozporządzenia o „Kontrakcie socjalnym”, oraz jest współautorem „Przewodnika dla pracowników socjalnych w zakresie stosowania kontraktu socjalnego” zamówionego przez MPiPS (Praca Socjalna nr 3 z 2005r).

Od lat jest prelegentem na licznych konferencjach, które promują wdrażanie dobrych praktyk w pomocy społecznej. Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie aktywizowania osób i rodzin wykluczonych społecznie.

Od 2009 r jest superwizorem w PCPR Mikołów oraz od 2013r. Ośrodka wspierania rodziny w Pszczynie. Od 2015 r superwizuje prace socjalną w MOPS Bytom i Będzin.