Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania”. – online

Adresaci szkolenia:

Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy pieczy zastępczej, kierownicy placówek pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni.

 

 Termin  szkolenia:   w godzinach 9.00-13.30

 

Cele szkolenia:

Przedstawienie praktycznej wiedzy i przygotowanie strategii pracy w zakresie kształtowania dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej przygotowujących się do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania.)

Rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie tematycznym szkolenia.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

Do głównych problemów młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia należą:

 • brak poczucia bezpieczeństwa,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • niskie poczucia sprawczości,
 • brak zaufania do innych,
 • brak realnej oceny własnych możliwości,
 • bierność, nastawienie na unikanie porażki,
 • skutki wychowania w biedzie i niedostatku (egoizm, egocentryzm, agresja),
 • brak wiedzy o świecie i umiejętności społecznych i zadaniowych,
 • brak odpowiedzialności za siebie i swoje życie,
 • brak świadomości celów i perspektyw życiowych.

 

Są to czynniki natury psychologicznej.

 

W związku z powyższym szkolenie przygotowane zostało w oparciu o schemat: diagnoza – przygotowanie planu działania – ocena postępów wraz z korektą zakładanych celów i środków działania.

Dokonana zostanie charakterystyka dojrzałości (jej zakres, cele itd.), różnicowanie potrzeb wychowanków w tym zakresie, a także diagnoza w zakresie mocnych i słabych stron wychowanka. Główną rolę w procesie usamodzielniania odgrywa relacja z wychowankiem, a zatem rozwijane będą m.in. umiejętności komunikacyjne, perswazyjne, motywacyjne.

 

Efekty szkolenia :

 • Umiejętność diagnozy sytuacji wychowanka pod kątem jego potrzeb w zakresie procesu usamodzielniania.
 • Umiejętność sporządzenia planu działania w związku ze sformułowaną diagnozą w oparciu o zasoby wychowanka i instytucji pieczy zastępczej wraz z uwzględnieniem potencjalnych trudności i przeszkód.
 • Umiejętność monitorowania przebiegu procesu usamodzielniania wraz z jego oceną. Dokonywanie korekt.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie poruszanej problematyki.

 

Forma zajęć

Szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o aktywny udział uczestników.

Koszt szkolenia: 250,00 złotych brutto

formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: edyta@praxe.kvs.pl

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. materiałów teoretycznych oraz przykładowych algorytmów postępowania w przypadku przemocy w rodzinie

 

Organizator:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

 

Z naszych szkoleń skorzystali: , WCPR Warszawa, MOPS Radom, MOPS Wrocław Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, Organizator Pieczy Zastępczej Leszno,  MOPR Opole, MOPR Poznań, MOPS Gdynia, MOPS Bielsko-Biała, MOPS Malbork, MOPS Radom, MGOPS Pasłęk, MOPS Sosnowiec, PCPR Rybnik, PCPR Lędziny, PCPR Kępno, PCPR Kamienna Góra, PCPR Trzebnica, PCPR Maków Mazowiecki, PCPR Łosice, PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, PCPR Żyrardów, PCPR Dąbrowa Tarnowska , PCPR Poznań, PCPR Ostrzeszów, PCPR Turek, PCPR Środa Śląska , PCPR Nowy Tomyśl, PCPR Jarocin, PCPR Oborniki, PCPR Wejherowo, MOPS Grudziądz i wiele innych.