Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych niespokrewnionych i zawodowych.

 

Termin szkolenia: do uzgodnienia

 

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający

 

Cele szkolenia:

  1. Nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego
  2. Nabycie umiejętności organizowania i korzystania ze wsparcia dla własnego rozwoju i umocnienia mechanizmów obronny przed wypaleniem.

 

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy w wyniku szkolenia będą umieli indywidualnie do swoich potrzeb i osobistych uwarunkowań sięgać po efektywne formy wsparcia przeciwdziałające syndromom wypalenia.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Rozpoznawanie symptomów wypalenia.
  • Źródła i przyczyny wypalenia.
  • Rozpoznawanie introjektów i własnych skryptów, jako przyczyn wypalenia
  • Zastosowanie Kart Dialogowych do rozwoju komunikacji w rodzinie, jako jednego ze sposobów wewnętrznego wsparcia.
  • Narzędzia efektywnej komunikacji, jako techniki obniżające stres w procesie wychowania i w procesie dialogu członków rodziny.
  • Techniki relaksacji i efektywny wypoczynek.

 

Forma zajęć:

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: trening umiejętności, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści.

Koszt szkolenia : 2500 zł/brutto dla grupy do 20 osób/

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy:

MULTI BANK 98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

 

 

Prowadzący zajęcia:

 

Psycholog, coach, pedagog, mediator rodzinny, superwizor w obszarze pieczy zastępczej, szkoleniowiec. Specjalizuje się w aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzi szkolenia i superwizje dla koordynatorów, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych i rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy.

 

 

OPIS REALIZATORA :

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu. Pracownicy naszej firmy są autorami podręcznika „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego kwiecień 2016r .

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.