sposoby postępowania z wychowankami przejawiającymi zachowania agresywne i autoagresywne

Zakres tematyczny:

 

 • Geneza zachowań agresywnych
 • Złość, agresja, przemoc, formy agresji u dzieci i młodzieży (czynne i bierne)
 • Uwarunkowania zachowań agresywnych – m.in.cechy indywidualne, kontekst rodzinny, szkoła, grupa rówieśnicza. przyczyny i skutki agresji
 • Dwuczynnikowa klasyfikacja przemocy w rodzinie i jej wpływ na dziecko
 • Agresja a zaburzenia psychiczne
 • Zachowania autoagresywne i zjawisko samookaleczania się . Przyczyny, rodzaje, funkcje samouszkodzeń. Samouszkodzenia a próby samobójcze.
 • Relacje grupowe i przemoc rówieśnicza
 • Emocje – po co są i dlaczego się przelewają?
 • Zapobieganie zachowaniom agresywnym
 • Szacunek a lubienie. Terytorium i granice – konstruktywny dialog stawiania granic
 • Strategie postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka
 • Praca z dzieckiem kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych, rozwój, empatii, wspieranie poczucia własnej wartości.
 • Wysiłek fizyczny, gry i zabawy interakcyjne przeciwko agresji.
 • Radzenie sobie ze złością w relacji dorosły – dziecko
 • Algorytmy postępowania w przypadku wystąpienia zachowań destruktywnych
 • Praca nad przypadkami – superwizja przypadków.

 

 

Koszt szkolenia:

 

Koszt szkolenia  I grupy /2 dni/ – 3.300,00

 

Koszt szkolenia: 3 grupy /6 dni/ – 9.900,00

 

Koszt szkolenia: 4 grupy /8 dni/ – 13.200,00

 

Prowadzący:

 

pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji. Prowadzi liczne szkolenia dla pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.