Szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie wsparcia dziecka w procesie usamodzielnienia

 Adresaci szkolenia: Rodziny zastępcze

Liczebność grupy szkoleniowej do 16 osób.

 

Czas trwania szkolenia: 12h podzielone nadwie sesje szkoleniowe po 6h w godzinach 8 – 14 , w odstępie ok 4 miesięcy.

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

 

Cele szkolenia:

  • Nabycie umiejętności wspierania wychowanków w procesie usamodzielniania i budzenia w nich odpowiedzialności za własny los.
  • Poznanie roli opiekuna usamodzielnienia i nabycie umiejętności współdziałania w programie usamodzielniania.

 

Tematyka szkolenia:

 

– rola i zadania opiekuna usamodzielnienia

– wpieranie procesów dojrzewania i samodzielności u wychowanków przed osiemnastym rokiem życia

– przygotowanie wychowanka do programu usamodzielnienia

– współpraca z wychowankiem i Organizatorem w trakcie realizacji programu usamodzielnienia.

 

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatowa , to znaczy, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestniczy dostaną możliwość trenowania w małych zespołach nowych umiejętności. Zostaną przedstawione i omówione narzędzia do pracy z wychowankiem – karty mapy usamodzielnienia. W drugiej części szkolenia po przerwie ok 4 miesięcy odbędzie się dalsza część szkolenia mająca na celu odniesienie się do praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia i wsparcie ich w oddziaływaniach na usamodzielnianego wychowanka.

Zostaną omówione karty kolejności celów i karty planowania działań, oraz zostanie przeprowadzony warsztat umiejętności stosowania tych narzędzi.

 

 

Koszt szkolenia : 2500 zł/brutto dla grupy do 20 osób/

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy:

MULTI BANK 98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

 

 

Prowadzący zajęcia:

 

Psycholog, coach, pedagog, mediator rodzinny, superwizor w obszarze pieczy zastępczej, szkoleniowiec. Specjalizuje się w aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzi szkolenia i superwizje dla koordynatorów, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych i rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy.

 

 

OPIS REALIZATORA :

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu. Pracownicy naszej firmy są autorami podręcznika „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego kwiecień 2016r .

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.