Wspieranie rozwoju więzi małżeńskiej – warsztaty dla rodzin zastępczych

 

 

Adresaci szkolenia: Rodziny zastępcze stanowiące małżeństwa

Liczebność grupy szkoleniowej: do 16 osób. Uczestniczyć powinny pełne

małżeństwa czyli maksymalnie 8 par małżeńskich.

Czas trwania szkolenia:  6 h. w godzinach

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

Cele szkolenia:

Umocnienie więi małżńkiej pozwalająej na pokonywanie licznych zaskakująych trudnośi.

 Poznanie technik rozwijająych komunikacjęmałżńką

Tematyka szkolenia:

– rola i znaczenie wzmocnieńpozytywnych

– dawanie informacji zwrotnych w zamian za krytykęi roszczenia

– umiejęnośćsłchania jako zdolnośćokazywania szacunku i umacniania relacji

Forma zajęć

Zajęia bęąprowadzone metodąwarsztatowa , to znaczy, po krókim wprowadzeniu teoretycznym uczestniczy dostanąmożiwośćtrenowania w parach nowych umiejęności. Uczestnicy dostanąstreszczenie istotnych treśi warsztató.

Koszt szkolenia : 2000,00 złotych /  brutto

Koszt całości szkolenia: 800 złotych brutto płatne przelewem po zakończeniu szkolenia

Prowadzący:

– pedagog resocjalizacji, psychoterapeuta, superwizor, organizator pomocy społcznej. W latach 1996 – 2000 dyrektor MOPS w Bielsku- Białj, od 2000r włśiciel firmy szkoleniowej PRAXE specjalizująej sięw szkoleniu kadr pomocy społcznej, rónolegle prowadzi praktykępsychoterapeutycznąi superwizje dla psychoterapeutó i słż społcznych. Jest inicjatorem i promotorem wdrażnia innowacyjnych narzęzi pracy socjalnej. W 1996 wdrożłdo praktyki kontrakt socjalny, a w 1997 indywidualny projekt socjalny z rodzinąwieloproblemową Od 1997 r prowadzi szkolenia na temat superwizji pracy socjalnej, sam superwizuje pracęsocjalnąoraz pracękoordynatoró i asystentó w licznych jednostkach pomocy społcznej. Od 2006 r promuje narzęzia wspierająe usamodzielnienia wychowankó pieczy zastęczej, oraz szkoli osoby wykonująe pracęobecnego asystenta rodziny. Posiada bogate dośiadczenie zawodowe w placókach resocjalizacyjnych, opiekuńzych i interwencji kryzysowej. W 2011 r jako ekspert konsultuje standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu „worzenie i rozwijanie standardó usłg pomocy i integracji społcznej”. Jest współutorem „rzewodnika dla pracownikó socjalnych w zakresie stosowania kontraktu socjalnego”; autorem szeregu publikacji dla praktykó pracy socjalnej i terapeutó. Jest współutorem, mająego ukazaćsięniebawem, poradnika dla realizatoró ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej