Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Prowadzący  jest pedagogiem, specjalistą pracy socjalnej, socjoterapeutą mediatorem rodzinnym  i szkoleniowcem. Od 25 lat pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zaczynała od pracy na stanowisku pracownika socjalnego, pedagoga, konsultanta do spraw rodzin a obecnie jest kierownikiem Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, w którego skład wchodzi  Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Jest również współzałożycielem i członkiem  Zarządu Stowarzyszenia ,,Rodziniec”, którego głównym celem jest pomoc rodzinie i dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej. Specjalizuje się  w rozwoju systemu  rodzinnej pieczy zastępczej, szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze, standaryzacji usług pomocy społecznej, pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych. Jest autorką                  i inicjatorką  licznych projektów socjalnych  na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży a także aktywizacji środowiska lokalnego  w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wdrażała                 w życie ustawę o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu organizując, nadzorując i koordynując realizację zadań  asystentów rodziny, organizatora  pieczy zastępczej i finansowania  pieczy zastępczej.                       W 2017 r. działania te zostały docenione a ośrodek został wyróżniony na tle innych w skali kraju za konsekwentne wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.
Adresaci szkolenia Grupą docelową szkolenia są  rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.
 

Cele szkolenia

 

Wzmocnienie poczucia satysfakcji z bycia rodzicem zastępczym

 

Efekty szkolenia

 

Wzmocnienie profesjonalizmu i kompetencji  uczestników  w zakresie  wsparcia dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

 

 

Zakres tematyczny

szkolenia

Szkolenie dopasowane będzie do potrzeb uczestników a obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:

1. System pieczy zastępczej jako element pomocy dziecku.

2. Rola motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; co było, co jest?

3. Co jest największą trudnością i jak sobie radzić w trudnych chwilach?

4. Co  daje satysfakcję z bycia rodzicem zastępczym ?  Ćwiczenia                             w grupach

5.Co mówią nam dzieci?

6. Dlaczego warto to robić –  przykłady dobrych praktyk i ich efektów.

 

Formuła szkolenia

 

Ogólną wytyczną sposobu  prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja). Wszystkie treści wynikające z przepisów prawa będą analizowane na przykładach  w odniesieniu do tzw. ,,dobrych praktyk.”

Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, informacja zwrotna, dyskusja, pozytywne przeformułowanie oraz burza mózgów, film.

 

 

Wymiar szkolenia

 

 

Szkolenie trwać będzie 8 h.