Wzmacnianie psychiki nastolatka będącego w pieczy zastępczej z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na jego funkcjonowanie

Adresat: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej, RODZINY ZASTĘPCZE

 

Czas trwania: 6 godzin.

 

Termin warsztatów: 

 

Liczebność grupy:

 

Miejsce warsztatów: wskazuje zamawiający.

 

Zakres tematyczny warsztatów:

 

  • Wpływ rodziny biologicznej i pieczy zastępczej na postrzeganie siebie w świecie
  • Co pomaga a co przeszkadza w życiu
  • Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie psychiczne dziecka
  • Emocjonalne funkcjonowanie dziecka
  • Elementy higieny psychicznej
  • Dialog motywacyjny
  • Gry i zabawy wzmacniające psychikę dziecka
  • Techniki relaksacyjne dla nastolatków

 

Cele warsztatów: 

Warsztaty mają na celu tworzenie środowiska pieczy zastępczej, która predysponuje do rozwoju siły psychicznej u nastolatków. Uczestnicy przeanalizują wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie dziecka i poznają działania wspierające psychicznie, które mogą wykonywać na rzecz dziecka w warunkach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Uczestnicy rozwiną swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

 

Forma zajęć: 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące psychicznie, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja, grywalizacja, ćwiczenia coachingowe.

 

Materiały szkoleniowe: streszczenie istotnych treści, prezentacja multimedialna, test, gry edukacyjne wykorzystane na warsztach.