Zarządzanie na co dzień; zarządzanie budżetem domowym

Adresat: Osoby będące w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Czas trwania: 6 godzin

 

Miejsce warsztatów: wskazuje zamawiający.

 

Zakres tematyczny warsztatów:

 

  • Pieniądze nie mają emocji – filozofia podejścia do pieniądza.
  • Czym jest budżet?
  • Wartość roboczogodziny.
  • Koszty i zarządzanie nimi.
  • Struktura przeciętnych kosztów gospodarstw domowych.
  • Konta, karty kredytowe, pożyczki.
  • Sposoby na oszczędzanie i nietracenie pieniędzy.
  • Zarządzanie swoim czasem w domu.
  • Alokacja siebie w czasie.

 

Cele warsztatów: 

Warsztaty mają na celu przygotowanie osób, które w bliższym i dalszym czasie będą opuszczać pieczę zastępczą i będą zarządzać swoim budżetem domowym a także zarządzać swoim czasem w trakcie codziennych czynności. Zdobędą wiedzę na temat zagrożeń związanych braniem rzeczy na kredyt, korzystanie z karty kredytowej czy korzystanie z pożyczek. Celem jest także rozwinięcie postawy proaktywnej i odpowidzialnej.

 

 

Forma zajęć: 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja, praca z przykładowymi dokumentami.

 

Materiały szkoleniowe: streszczenie istotnych treści, prezentacja multimedialna, przykładowe dokumenty związane z pozyskiwaniem mieszkania.