Techniki mediacyjne we współpracy z rodziną zastępczą i biologiczną dziecka

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Program:

Temat: Techniki mediacyjne we współpracy z rodziną zastępczą i biologiczną dziecka
Treść programowa: Przebieg zajęć:
Rola i zadania rodziny zastępczej w aspekcie pracy na rzecz powrotu dziecka pod opiekę rodziców Podział zadań i kompetencji miedzy bezpośrednimi opiekunami dziecka i jego rodzicami
Planowanie procesu komunikacji rodziny zastępczej z rodziną biologiczną Jak dowiedzieć się, czego dwie strony oczekują od siebie nawzajem

Kiedy i jak wzmacniać relacje dziecka z jego rodzicami, a kiedy dążyć do wygaszania kontaktów,

Współpraca rodziny zastępczej z rodzicami dziecka w sytuacji konfliktu, Jak skutecznie zachęcać rodziców biologicznych do angażowania się w proces rozwoju dziecka i jego powrotu do domu.

Przedłużający się pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a budowanie jego tożsamości Postępowanie w sytuacjach trudnych, konfliktowych – czy i jak rozmawiać z rodzicami biologicznymi i dzieckiem?

 

Mediacje Kiedy stosować a kiedy nie stosować mediacji

Zasady mediacji

Rola mediatora

Techniki mediacyjne

Cele: Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do współpracy ze specyfiką funkcjonowania rodziny wieloproblemowej. Zdobędą wiedzę na temat metod komunikacyjnych budujących współpracę pomiędzy rodziną zastępczą a biologiczną. Poznają możliwości wykorzystania mediacji pomiędzy rodziną zastępczą a biologiczną. Będą wiedzieć jak reagować w trudnych sytuacjach z rodzinami.

 

 

Cena obejmuje koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych , zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.