Warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne w relacji z dzieckiem i rodziną w której występują dysfunkcyjne postawy i zachowania

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Program szkolenia:

Szkolenie ma na celu udzielenie wsparcia asystentom rodzin i koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej w konkretnych sytuacjach z jakimi spotykają się w swojej pracy. Komunikacja z rodziną dysfunkcyjną nastręcza szereg trudności wielu profesjonalistom, zwłaszcza gdy osoby w tych rodzinach nie mają wewnętrznej motywacji do dokonywania zmian. Szkolenie ma szczególnie pomóc tym pracownikom, którzy są postrzegani przez rodziny jako zagrożenie dla ich systemu. Często wrogie nastawienie rodziny wobec asystenta czy koordynatora nie bierze się z ich braku profesjonalnych umiejętności, lecz wynika z głęboko zakorzenionych w rodzinie nieprawidłowych przekonań, wówczas praca osoby wspierającej musi być wzbogacona o techniki terapeutyczne.

Adresat: asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,  osoby współpracujące z rodzinami


Czas trwania : 9.00-13.30 szkolenie online

Zakres tematyczny szkolenia:

– Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem
• Dawanie poczucia bezpieczeństwa w rozmowie z dzieckiem i rodzicami
• Udzielanie wsparcia
• Motywowanie dziecka do zmiany zachowań
• Wywieranie wpływu na postawy rodzicielskie
• Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych


Koszt szkolenia : 250,00 złotych / osoba

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy. od roku 2014 Firma realizuje szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin. Realizuje szkolenia również dla rodzin zastępczych. Regularnie prowadzi superwizje dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.