Szkolenie ONLINE: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jaki jest model oddzielenia? Jak oddzielić pracę socjalną w praktyce? Jak uwzględnić specyfikę konkretnego ośrodka pomocy społecznej?

 

 

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na coraz większe zainteresowanie ośrodków pomocy społecznej oddzielaniem pracy socjalnej od świadczeń. Dzięki projektowi,  realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanemu ze środków EFS, wiele ośrodków pomocy społecznej jest w trakcie lub już wdrożyło model oddzielenia. Dzięki temu stworzone zostały lepsze warunki do prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej w niedyrektywny sposób, w duchu zasady empowerment. W związku z tymi pozytywnymi doświadczeniami można się spodziewać w najbliższym czasie wprowadzenia takich rozwiązań obowiązkowych ustawowo dla wszystkich ośrodków. Szkolenie może pomóc w rozpoczęciu przygotowań do pracy w modelu rozdzielenia ról pracowników socjalnych ds. świadczeń i pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej. Szkolenie zostało opracowane przy wykorzystaniu doświadczenia prowadzącej w  doradztwie i pomocy we wdrażaniu takich rozwiązań.

 

 

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową są pracownicy socjalni oraz osoby zarządzające pracownikami socjalnymi (koordynatorzy, kierownicy, dyrektorzy).

 

Cele warsztatów:

 • zapoznanie się z modelem oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń
 • wstępne przygotowanie ośrodka do wdrażania modelu oddzielenia

 

Zakres tematyczny warsztatów:

 • W jaki sposób oddzielać, jakie są modele oddzielenia?
 • Jakie są główne założenia profesjonalnej pracy socjalnej?
 • Analiza struktury organizacyjnej ops pod kątem wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń

 

Efekty szkolenia:

 • Zwiększenie wiedzy na temat oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń;
 • Przygotowanie założeń organizacyjnych do wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń uwzględniających lokalną specyfikę ops i lokalne potrzeby.

 

Forma zajęć

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zdalnej. Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych z czynnym udziałem uczestników

 1. Część 1 będzie miała formy
  1. wykładu on line – 4 godzin lekcyjne
  2. warsztatów on line przy wykorzystaniu wiedzy uczestników na temat specyfiki działania ośrodka – 2 godziny lekcyjne
 2. Część 2 będzie miała formę
  1. konsultacji mailowych i telefonicznych dotyczących wypracowywania konkretnych założeń wdrażania modelu oddzielenia – 4 godziny lekcyjne, z możliwością zwiększenia o dalsze 4 godziny

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z wydruku prezentacji szkoleniowych.

 Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego  uczestnicy otrzymają na  wskazany adres mailowy link  do szkolenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący szkolenie

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Długoletnie doświadczenie dydaktyczne, od 1998 do 2001 wykładowca w Policealnej Szkole Pracowników Socjalnych w Katowicach oraz od 1999 do 2016 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, w Studium Pracy Socjalnej. Współpraca, w latach 2009 do 2013, z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Katowicach, Krakowie i Kielcach w prowadzeniu szkoleń dla pracowników socjalnych. W 1995 indywidualna nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za opracowanie i wdrożenie „Modelu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dużym Mieście” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Od 2007 do 2010 ekspert w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, ramach którego była współautorem książki „Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji” oraz koordynatorem i redaktorem wypracowanych w ramach projektu Modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej w gminie, powiecie i mieście na prawach powiatu. Udział w tworzeniu standardów pracy socjalnej dla wybranych grup docelowych. Od 2017 roku do nadal konsultant i szkoleniowiec we wdrażaniu modelu oddzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego oraz wprowadzania standardów pracy socjalnej, w kilkunastu ośrodkach pomocy społecznej, w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Autor wielu artykułów i książek z obszaru teorii i praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej.

Obecnie współpracuje, jako ekspert, z wieloma ośrodkami pomocy społecznej przy wdrażaniu modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń, m. in. z MOPS w Jaworznie, MOPS w Oleśnicy, OPS w Kluczach, GOPS w Kondratowicach.