Wprowadzenie do podejścia opartego na zasobach klienta

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Czym charakteryzuje się wyuczona bezradność? Jakie zasoby klienta mogą wspomagać proces  pomagania? Na czym polega sieciowy model pomagania? Jak w praktyce stosować podejście oparte na zasobach?

 

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zainteresowanie ośrodków pomocy społecznej doskonaleniem pracy z klientem. Szkolenie może pomóc w stosowaniu w praktyce nowego podejścia. Szkolenie zostało opracowane przy wykorzystaniu bogatego doświadczenia prowadzącej w jako trenera i doradcy we wdrażaniu nowych rozwiązań w pomocy społecznej, opartych na zasadzie empowerment, w tym zarządzenia procesem zmiany, pracy na zasobach i podejścia sieciowego, Dialogu Motywującego, Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

 

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową są profesjonaliści pomagający klientom w dokonaniu pozytywnej zmiany w ich życiu, m. in. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej.

Termin i miejsce szkolenia: W GODZ. 9-14.30

 

Cele warsztatów:

  • zapoznanie się z podejściem opartym na zasobach
  • przygotowanie do stosowania w praktyce nowego rozwiązania

 

Zakres tematyczny warsztatów:

  1. Zasada empowerment
  2. Wyuczona bezradność klientów pomocy społecznej, jak diagnozować?
  3. Rodzaje zasobów indywidualnych i środowiskowych, otoczenia pomocy społecznej
  4. Budowanie sieci wsparcia
  5. Narzędzia do wykorzystywania zasobów osobistych i środowiskowych (pakiety usług, mapa zasobów, diagnoza zasobów klienta)
  6. Przykłady budowania sieci wsparcia, na podstawie praktyki pracowników socjalnych

 

Efekty szkolenia:

  • Zwiększenie wiedzy na temat podejścia opartego na zasobach;
  • Doskonalenie warsztatu profesjonalisty

 

Forma zajęć

Szkolenie może być przeprowadzone w formie zdalnej lub stacjonarnej. Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych z czynnym udziałem uczestników – 8 godzin lekcyjnych

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: edyta@praxe.kvs.pl  lub praxe@kvs.pl

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają Państwo informacje ogólne dotyczące szkolenia w jednym mailu oraz w drugim mailu zaproszenie na szkolenie.

Koszt szkolenia: 300 złotych brutto/osoba

Płatność do 7 dni  po zakończonym szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.

 

Prowadzący szkolenie

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w latach 1991–2006. Długoletnie doświadczenie dydaktyczne, od 1998 do 2001 wykładowca w Policealnej Szkole Pracowników Socjalnych w Katowicach oraz od 1999 do 2016 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, w Studium Pracy Socjalnej. W 1995 indywidualna nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za opracowanie i wdrożenie „Modelu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dużym Mieście” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Od 2007 do 2010 ekspert w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Udział w tworzeniu standardów pracy socjalnej dla wybranych grup docelowych. Doświadczony szkoleniowiec i doradca we wdrażaniach nowych rozwiązań i nowych kierunków w procesie pomagania klientów, opartych na zasadzie empowerment, w tym oddzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego, zarządzenia procesem zmiany, pracy na zasobach i podejścia sieciowego, Dialogu Motywującego, Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Autor wielu artykułów i książek z obszaru teorii i praktyki pomocowej profesjonalistów w pomocy społecznej, m. in. pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej.

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej, oddzielenie pracy socjalnej od postępowania administracyjnego. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.