Wsparcie dziecka będącego w instytucjonalnej pieczy zastępczej po zmianach w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które weszły w życie z dniem 01.02.2023

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione wyłącznie na przedstawienie praktycznej wiedzy

i gotowych wzorów dokumentów do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy i inni pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Celowość i odpowiedzialność w pracy wychowawcy w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Analiza założeń zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Wyjaśnienie jak nowe przepisy wpłyną na wsparcie dziecka będącego w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Zakres kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej – Rejestr Osób Skazanych za Przestępstwa na Tle Seksualnym;
 • Centralny Rejestr Pieczy Zastępczej;
 • Wprowadzenie zasadniczych ograniczeń w tworzeniu nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych;
 • Monitoring w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Rozszerzenie katalogu osób, które mogą być opiekunami usamodzielnienia;
 • Możliwość pozostania, na zasadach wskazanych w ustawie, osób pełnoletnich w regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych;
 • Umożliwienie powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania;
 • Sposoby dokumentowania pracy wychowawcy w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Plan pomocy dziecku, jako podstawowe narzędzie wychowawct, wzór planu pomocy.

 

 

 

Cele szkolenia:

– Poznanie zakresu zadań nałożonych ustawowo na pracowników w instytucyjnej pieczy zastępczej i sposobów ich realizacji po zmianach w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które weszły w życie z dniem 01.02.2023

– Nabycie umiejętności dokumentowania pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z wymogami ustawy

– Poznanie zasad gromadzenia danych niezbędnych do sporządzenia przez organizatora pieczy zastępczej okresowej oceny sytuacji dziecka umieszonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; oraz do sporządzenia oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka przez organizatora pieczy zastępczej.

–  Poznanie zasad formułowania planów pomocy dziecku i ich dokumentowania w sposób umożliwiający współdziałanie z asystentem rodziny lub zespołem interdyscyplinarnym.

 

 Forma zajęć

Wykład w formie online na platformie „Clickmeeting” z aktywnym udziałem uczestników.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy koordynatora, planu pomocy dziecku, arkuszów ewaluacyjnych do sporządzania ocen okresowych.

 

Koszt szkolenia: 300 złotych brutto/osoba

Płatność do 7 dni  po zakończonym szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.