Wsparcie dziecka w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, będącymi skutkami wpływu pandemii Covid-19 – online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresat: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

 

Czas trwania: 9.00-13.30

Zakres tematyczny warsztatów:

 

  • Po co są emocje?
  • Aktywne i pasywne objawy problemów emocjonalnych u dzieci
  • Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie dziecka
  • Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach i problemach emocjonalnych
  • Codzienne wspieranie dziecka w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi
  • Elementy higieny psychicznej
  • Osobowość immunologicznie silna
  • Trening mindfulness

 

Cele warsztatów: 

Warsztaty mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychicznym wywołanych funkcjonowaniem dziecka w czasach pandemii Covid-19 i izolacji społecznej z tym związanej.

Uczestnicy dowiedzą się jak może wpływać długotrwała pandemia na funkcjonowanie psychiczne dziecka będącego w pieczy zastępczej. Uczestnicy nauczą się rozumieć zachowania dziecka i będą wiedzieć, jak je wspierać.

Uczestnicy szkolenia nauczą się wprowadzać elementy higieny psychicznej w życiu codziennym, a także dowiedzą się jak rozwijać u dziecka i u siebie cechy „osobowości immunologicznie silnej”, które te cechy psychospołeczne zwiększają odporność somatyczną organizmu.

 

 

Forma zajęć: 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące psychicznie, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja, techniki relaksacyjne.

 

Materiały szkoleniowe: streszczenie istotnych treści, prezentacja multimedialna będą przesłane wraz z certyfikatem i fakturą po zakończeniu szkolenia droga mailową.

 

Koszt szkolenia : 250,00 złotych brutto/ osoba

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu  3 osób i więcej  koszt od osoby 200,00 złotych brutto

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na załączonym formularzu zgłoszeniowym .

 

Osoba prowadząca:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie