Wsparcie pracowników socjalnych w okresie pandemii COVID 19

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jak prowadzić pracę socjalną jednocześnie minimalizując zagrożenie zarażenia siebie i osób, którym pomagamy?

 

 

W okresie pandemii pracownicy socjalni nie mogą pozostawić bez wsparcia osób, które wymagają pomocy, ale  jednocześnie muszą respektować zasady bezpieczeństwa, z których podstawową zasadą jest minimalizowanie kontaktów z innymi osobami. Jak zatem prowadzić pracę socjalną, tam gdzie jest ona niezbędnie konieczna, bez bezpośredniego kontaktu? Dotyczy to szczególnie osób niesamodzielnych i dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych.

 

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową są pracownicy socjalni, asystenci rodziny

 

Ilość miejsc ograniczona.

Cele warsztatów:

  • zapoznanie z możliwościami zdalnej pracy socjalnej
  • zwiększenie zastosowania sieciowej pracy socjalnej

 

Zakres tematyczny warsztatów:

  1. Jakie są możliwości prowadzenia zdalnej socjalnej z wykorzystaniem dostępnych możliwości teleinformatycznych?
  2. Jakie są główne założenia sieciowej pracy socjalnej?
  3. Jak budować sieć wsparcia z wykorzystaniem zasobów lokalnych instytucjonalnych oraz otoczenia osoby lub rodziny wspomaganej?

 

Harmonogram szkolenia:

09:00 do 09:15: Zapoznanie się

09:15 do 10:45: Możliwości wykorzystania komunikatorów w zdalnej pracy socjalnej

10:45 do 11.00: Przerwa

11:00 do 12:30: Podejście sieciowe w pracy socjalnej, w tym pomocne narzędzia do budowania sieci wsparcia

12:30 do 12.45: Przerwa

13.00 do 14.30: Przykłady podejścia sieciowego: Konferencja Grupy Rodzinnej, Lokalna sieć wsparcia dla osoby niesamodzielnej

 

Efekty szkolenia:

  • Zwiększenie wiedzy na temat zdalnej pracy socjalnej;
  • Przygotowanie do praktycznego stosowania podejścia sieciowego w pracy socjalnej.

 

Forma zajęć

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zdalnej w formie warsztatów on line – 6 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów w wersji elektronicznej.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu  604 589 592

Koszt szkolenia: 260,00 złotych brutto osoba

W przypadku uczestniczenia ponad 3 osób ze ośrodka koszt szkolenia od osoby 250,00 złotych

Po  przesłaniu  formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo link do szkolenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prowadzący szkolenie

dr Barbara Kowalczyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w latach 1991–2006. Długoletnie doświadczenie dydaktyczne, od 1998 do 2001 wykładowca w Policealnej Szkole Pracowników Socjalnych w Katowicach oraz od 1999 do 2016 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, w Studium Pracy Socjalnej. Współpraca, w latach 2009 do 2013, z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Katowicach, Krakowie i Kielcach w prowadzeniu szkoleń dla pracowników socjalnych. W 1995 indywidualna nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za opracowanie i wdrożenie „Modelu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dużym Mieście” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Od 2007 do 2010 ekspert w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, ramach którego była współautorem książki „Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji” oraz koordynatorem i redaktorem wypracowanych w ramach projektu Modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej w gminie, powiecie i mieście na prawach powiatu. Udział w tworzeniu standardów pracy socjalnej dla wybranych grup docelowych. Od 2017 roku do nadal konsultant i szkoleniowiec we wdrażaniu modelu oddzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego oraz wprowadzania standardów pracy socjalnej, w kilkunastu ośrodkach pomocy społecznej, w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Autor wielu artykułów i książek z obszaru teorii i praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej.

Obecnie współpracuje, jako ekspert, z wieloma ośrodkami pomocy społecznej przy wdrażaniu modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń, m. in. z MOPS w Jaworznie, MOPS w Oleśnicy, OPS w Kluczach, GOPS w Kondratowicach.

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.