Wspieranie dziecka biologicznego w realizacji pieczy zastępczej.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Rodziny zastępcze, w których pod opieką są również małoletnie dzieci biologiczne.

 

Termin szkolenia: DO UZGODNIENIA  6H ZEGAROWYCH

 

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający

 

Tematyka szkolenia:

– Przygotowanie dziecka do przyjęcia dzieci w pieczę zastępczą.

– Jak rozmawiać z dzieckiem o znaczeniu i roli wszystkich członków rodziny dla dziecka przyjętego do pieczy zastępczej?

– Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dziećmi biologicznymi a przyjętymi w piecze zastępczą?

– Jak wspierać własne dziecko, kiedy przeżywa kryzys związany z realizacja pieczy zastępczej przez rodziców?

 

 

Efekty szkolenia:

Rodzice posiądą zdolność refleksji i planowania właściwych reakcji na trudności powstające w relacjach pomiędzy dziećmi i na trudności adaptacyjne własnego dziecka.

 

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. ćwiczeń realizowanych na zajęciach.

 

Koszt szkolenia: 2500 zł/brutto

Płatne przelewem do 7 dni po zakończeniu szkolenia na konto:

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

 

prowadzący:

 

psycholog, coach, nauczyciel, doradca zawodowy. Specjalizujący się w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team – buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych.