,,Współdziałanie asystentury i pieczy zastępczej w obszarze powrotu dziecka do rodziny biologicznej”

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Grupą docelową są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodzin, pracownicy socjalni i kadra kierownicza

SZKOLENIE  W GODZINACH 8.30-14.30 (8 godz. dydaktycznych)                                  

Cele szkolenia: Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej  wiedzy o współpracy gminy i powiatu w obszarze powrotu dziecka do rodziny biologicznej

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Zadania gminy i powiatu w zakresie pomocy dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej
  2. Kompetencje ustawowe i etapy metodycznego postępowania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i asystenta rodziny.
  3. Współdziałanie asystentury i pieczy zastępczej w obszarze powrotu dziecka do rodziny biologicznej: podstawy prawne, organizacyjne i metodyczne
  4. Plan pomocy dziecku skoordynowany z planem pracy z rodziną
  5. Organizacja posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, ocena specjalistów czy jest możliwy powrót dziecka do rodziców, jeżeli tak, to kiedy i jakie warunki muszą być spełnione?

 

Efekty szkolenia: Wypracowanie zasad współpracy asystentury                    i pieczy zastępczej w kierunku powrotu dziecka do rodziny biologicznej

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

Koszt szkolenia: 280,00

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy edytapraxe@gmail.com lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu : 604 589 592.