Wychowania bez kar i nagród Alternatywne metody wychowawcze – szkolenie online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Osoby biorące udział w procesie wychowawczym dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej

SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 do 13.30

 

Tematyka szkolenia:

 Przekonania wychowawcze i celowość wychowywania

  • Wychowywanie warunkowe i bezwarunkowe
  • Wpływ kar i pochwał na rozwój dziecka
  • Rozpoznawanie potrzeb dziecka
  • Szacunek w wychowywaniu
  • Granice w wychowywaniu
  • Dawanie wyboru dziecku
  • Ponoszenie konsekwencji przez dziecko
  • Problemy przy wychowywaniu bez kar i nagród

 

 

Cele szkolenia:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak oddziaływać wychowawczo wobec podopiecznych z szacunkiem do siebie i do dzieci. Uczestnicy będą lepiej rozpoznawać potrzeby dzieci.  Uczestnicy poznają alternatywne metody oddziaływania wychowawczego bez wymyślania kolejnych kar czy nagród. Uczestnicy będą wiedzieć jak podejmowanie decyzji przez dziecko i ponoszenie konsekwencji wpływa na zdrowy rozwój psychiki dziecka. Nauczą się strategii zachęcania i motywowania, które nie opierają się na zasadzie „coś za coś”.

 

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, autodiagnoza, dyskusja oraz praca w małych grupach.