Szkolenia dla placówek opiekuńczo wychowawczych

 1. Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci
 2. Warsztaty dotyczące problemów uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy, sekstingu i uzależnienia od internetu (gier komputerowych)
 3. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym i społecznym COVID-19 u dzieci będących w pieczy zastępczej
 4. Wzmacnianie psychiki nastolatka będącego w pieczy zastępczej z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na jego funkcjonowanie
 5. „Rozpoznanie i profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży”
 6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju (szkolenie 2-dniowe) 1
 7. Sposoby postępowania z wychowankami przejawiającymi zachowania agresywne i autoagresywne
 8. Pierwszy krok w dorosłość.
 9. Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania.
 10. Postępowanie wobec konfliktów i przejawów złości w grupie wychowawczej.
 11. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 12. Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży – wpływ na ich zachowanie. Profilaktyka uzależnień.
 13. Jak wychować dziecko odpowiedzialne i odważne – przygotowanie do życia w aktualnych realiach świata.
 14. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 15. Moderowanie relacji z rodzinami biologicznymi w pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 16. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 17. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 18. Agresja w placówkach, w rodzinie, w nas samych
 19. Komunikacja interpersonalna w placówce opiekuńczo- wychowawczej
 20. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 21. Zmiana zachowań destruktywnych na zachowania konstruktywne
 22. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 23. Dyscyplina w placówce opiekuńczo wychowawczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci
 24. Wsparcie dziecka do wejścia w dorosłość
 25. Jak ustabilizować emocjonalnie dzieci będące w pieczy zastępczej
 26. Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów