NOWOŚĆ: Asystent rodziny – profesjonalista

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jak rozumieć i stosować w praktyce zadania, kompetencje
i odpowiedzialność asystenta? Jak zachować profesjonalizm w budowaniu relacji z klientami? Jak zarządzać czasem?

 Jak negocjować granice roli zawodowej z samym sobą, pracodawcami, klientami oraz przedstawicielami innych służb społecznych? Jak korzystać ze strategii wypracowanych na gruncie różnych nauk i różnych podejść? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 

„Łatwo zapisać w ustawie i w zakresie obowiązków zadania asystenta. Ale jak się przechodzi do praktyki, to dużo trudniej jest wyznaczyć granice tego co i jak mamy robić, gdzie coś należy do naszych kompetencji, a gdzie jest to już działka kogoś innego” (Dagmara, asystentka rodziny)

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez asystentów rodziny
oraz wyniki badań dotyczących zarządzania granicami roli zawodowej przez przedstawicieli tej grupy.

Szkolenie nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowanie strategii pracy dla asystentów rodzin oraz osób współpracujących z nimi. Zostało opracowane na bazie doświadczeń praktycznych prowadzącej, która jest asystentem rodziny.

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową są asystenci rodziny, osoby wykonujące zadania asystentów rodziny oraz osoby z nimi współpracujące.

        

Cele szkolenia:

– Omówienie ram roli zawodowej w praktyce asystenta rodziny (granice zadań, kompetencji, odpowiedzialności i inne)

– Poznanie praktycznych i wypracowanie własnych strategii efektywnego zarządzania granicami roli zawodowej oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Na czym polega profesjonalne zarządzanie granicami roli zawodowej?
 2. Co wpływa na zarządzanie granicami roli zawodowej u asystentów rodziny?
 3. Zastosowanie dobrych praktyk wypracowanych na gruncie różnych dziedzin i różnych podejść w asystenturze.
 4. Rola, zadania, kompetencje i odpowiedzialność asystenta rodziny
  w praktyce. Rozumienie i negocjowanie granic.
 5. Zachowanie profesjonalizmu w budowaniu relacji z klientami. Przykładowe strategie.
 6. Zarządzanie czasem pracy.
 7. Jak sobie radzić z trudnościami w pracy asystenta związanych
  z wyznaczaniem i negocjowaniem granic roli zawodowej?
 8. Ćwiczenie strategii dotyczących zarządzania granicami roli
  i przeciwdziałania wypalenia zawodowego.

Efekty szkolenia:

Zwiększenie świadomości granic roli asystenta rodziny i możliwości zarządzania nimi. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących granic kompetencji asystentów oraz zakresu ich odpowiedzialności.

Uczestnicy będą mieli możliwość autorefleksji nad własnym warsztatem pracy, przyjrzenia się czynnikom, jakie im utrudniają (lub mogą utrudniać) profesjonalne i w pełni satysfakcjonujące zarządzanie granicami swojej roli zawodowej oraz wykorzystywanie osobistego potencjału w pracy. Zyskają umiejętności i wypracują konkretne strategie wspomagające ich
w zwiększeniu jakości pracy i zadowolenia z niej oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się
z wydruku prezentacji szkoleniowych.

Koszt szkolenia :

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

 

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący szkolenie

Z wykształcenia psycholog, pracownik socjalny i doradca rodzinny. Specjalizuje się w interdyscyplinarnej pracy z rodziną. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnozy i pracy z rodzinami jako doradca rodzinny, pracownik socjalny (w OPS oraz interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej), asystent rodziny i psycholog. Prowadzi pracę z dziećmi, rodzinami oraz indywidualnymi osobami dorosłymi, wykorzystując podejścia i strategie wypracowane na gruncie psychoterapii, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej i innych. Lubi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami wspierając studentów
i absolwentów różnych nauk społecznych w zakresie praktycznego przygotowania zawodowego do pracy z rodzinami. Od lat prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu otwartej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zastępowania agresji, umiejętności wychowawczych. Jest trenerem treningu zastępowania agresji rekomendowanym przez Instytut Amity, mediatorem w sprawach rodzinnych, karnych i nieletnich- posiada rekomendacje Polskiego Centrum Mediacji. Uczestniczyła w projekcie szkoleniowym mającym na celu wypracowanie standardów superwizji pracy socjalnej. Jej ostatnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii zarządzania granicami roli zawodowej przez asystentów rodziny. Pracę traktuje jako powołanie i pasję.

 

 

 

OPIS REALIZATORA :

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu. Pracownicy naszej firmy są autorami podręcznika „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego kwiecień 2016r .

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.