Umiejętności praktyczne asystenta rodziny

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Co zrobić aby klient miał motywację do zmiany a Wasza współpraca nie była pozorna?

Jak poradzić sobie z oporem klienta?

Co jest potrzebne abyś poczuł/a się profesjonalistą dla siebie, klienta i przedstawicieli innych służb społecznych?

 Jak wzmacniać poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na pytania asystentów rodziny, jak dokonać czegoś w rodzinie, co się nikomu do tej pory nie udało?

Szkolenie nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy  i wzmocnienie umiejętności  niezbędnych do pracy z rodziną wieloproblemową.

Grupą docelową są asystenci rodziny                            

SZKOLENIE  W GODZINACH 9.00-15.00                           

 

 

Cele szkolenia:

– Wzmocnienie kompetencji i  umiejętności praktycznych asystenta rodziny niezbędnych do efektywnej pracy z rodziną wieloproblemową

– Stworzenie możliwości treningu umiejętności komunikacyjnych i oddziaływań terapeutycznych w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze

– Wzmocnienie poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Zakres tematyczny szkolenia:

1.Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach jako model pracy asystenta

2.Pierwszy kontakt z rodziną – budowanie relacji                                                                        3.Etapy planowanego działania asystenta rodziny – krok po kroku                                                        4.Ćwiczenia umiejętności efektywnej komunikacji i oddziaływań terapeutycznych wg. wzorów pracy Virginii Satir na konkretnych przykładach z codziennej pracy                                                                                                                                     5.Ćwiczenia w zakresie skalowania, zadawania pytań motywujących                                              6.Autorefleksja: co mi pomaga a co przeszkadza, czego potrzebuję, analiza GAP

Efekty szkolenia:

Zwiększenie kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy asystenta rodziny. Autorefleksja nad własnym warsztatem pracy, możliwości wykorzystywania osobistego potencjału w pracy z klientem. Wymiana  doświadczeń, dobrych praktyk a także  szans  i zagrożeń  w rozwoju asystentury rodzinnej.

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się
z wydruku prezentacji szkoleniowych.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

 

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

 

 Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 604 589 592

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący szkolenie: Trener, socjoterapeuta z 28 letnim doświadczeniem pracy w pomocy społecznej na każdym szczeblu począwszy od pracownika socjalnego, skończywszy na kierowniku Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej oraz Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Trenerka specjalizuje się w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań w kierunku pomocy dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej, w tym wparcia rodziny biologicznej, a gdy to niemożliwe zapewnienia profesjonalnej pieczy zastępczej. Uczestnicy szczególnie doceniają  praktyczne podejście trenerki w poszukiwaniu rozwiązań oparte na własnym doświadczeniu wieloletniej pracy z rodziną wieloproblemową, wychowanki pieczy zastępczej, szefa pracowników realizujących ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także superwizora asystentów rodziny                                    i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.