Elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

Oferta Szkolenia

dla Dyrektorów, Kierowników oraz pracowników placówek rodzinnych obejmująca elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka

 

Adresaci szkolenia: Kierownicy, Dyrektorzy  oraz pracownicy istniejących placówek rodzinnych

Termin realizacji: 20.05.2016 r.

Miejsce szkolenia: As-BUD . Al. Jerozolimskie 81 Warszawa

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 do 15:00.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości prawnej, przybliżenie zagadnień prawnych związanych z prawem rodzinnym i prawami dziecka, w tym omówienie aspektów praktycznych związanych również ze sprawami sądowymi lub problemami jakie się pojawiają  przy wypełnianiu przez rodziny zastępcze  obowiązków z zakresu systemu pieczy zastępczej. Dodatkowo w przypadku dyrektorów lub pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych szkolenie ma na celu doskonalenie ich kompetencji zawodowych i pogłębienie wiedzy z zakresu procedur prawnych obejmujących zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, z którymi mogą się spotykać w związku z wykonywaną pracą

 

Program szkolenia:

 1. Wstęp – omówienie aktualnego stanu prawnego obejmującego prawo rodzinne:

 a) omówienie problematyki pojęcia prawa rodzinnego i praw dziecka  oraz zagadnień uregulowanych w poszczególnych aktach prawnych

b) podstawowe akty prawne:

–  konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r ustawa z

   dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy;

 – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny

–  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

    zastępczej

– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego

  konwencja  o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne

  Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

 2. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego:

a) Sytuacja prawna dziecka – dziecko jako podmiot praw i obowiązków

b) Podstawowa wartość chroniona prawnie – dobro dziecka

c) Rodzice, pochodzenie dziecka

d) Obowiązek alimentacyjny

e) Władza rodzicielska- możliwości prawne ingerencji we władzę rodzicielską

f) Opieka dla małoletniego

g) Kontakty z dzieckiem

 3.  Dziecko, a system pieczy zastępczej

a) pojęcie pieczy zastępczej, rola i zadania pieczy zastępczej, formy pieczy zastępczej, okoliczności sprawowania pieczy zastępczej

b) umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – orzeczenie sądu (postępowanie sądowe), pilna konieczność, za zgodą lub na wniosek rodziców

c) czas trwania pieczy zastępczej

 4.  Placówki opiekuńczo- wychowawcze  i ich szczególna rola w zakresie ochrony praw dziecka

 – nadzór i kontrola w systemie pieczy zastępczej  oraz inne zadania

   w zakresie systemu pieczy

 5.  Rola sądów – rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego, omówienie trybów postępowań – procesowe/ nieprocesowe, wszczynanych na wniosek/ z urzędu

6. Podsumowanie szkolenia

 7. Aspekty praktyczne i pytania– w tym dochodzenie świadczeń alimentacyjnych, procedura sądowa w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy społecznej, problematyka kontaktów dziecka z członkami rodziny, działania podejmowane przez placówki opiekuńczo- wychowawcze w celu powrotu dziecka do rodziny  – omówienie konkretnych problemów prawnych na podstawie  przygotowanych kazusów przez prowadzącego szkolenie lub w oparciu o sprawy przedstawione przez uczestników szkolenia.

 

Efekty szkolenia:

 zwiększenie świadomości prawnej, wskazanie możliwości prawnych rozwiązania często pojawiających się problemów prawnych, sygnalizacja sytuacji, w których mogą pojawić się problemy prawne, poprawienie własnych kompetencji potrzebnych do realizacji i ochrony praw dziecka  oraz do prawidłowego wywiązywania się z zadań nałożonych przez przepisy na  placówki opiekuńczo- wychowawcze.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie miało charakter wykładu – połączonego z prezentacją multimedialną.

Uczestnicy otrzymają w wersji papierowej konspekt wykładu. Możliwe będzie uzyskanie materiałów z wykładu (prezentacji multimedialnej) w drodze e-mailowej.  W ramach wykładu przewidziany jest moduł praktyczny z możliwością zadawania pytań i rozwiązywania kazusów przygotowanych przez prowadzącego szkolenie /problemów prawnych związanych z przedstawioną sprawą/

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych każdej kolejnej 250,00złotych.

Przy udziale 4 osób z ośrodka  koszt wynosi 1.000,00 złotych brutto

 Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592 Fax 32 720 20 07

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prowadząca szkolenie:

 

Radca Prawny od 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego.

Specjalizuje się, w szczególności w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym prowadzi sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,  sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o alimenty  i rozwodowe.

Przez wiele lat udzielała nieodpłatnych porad prawnych  w Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu prawa rodzinnego,wpisana na listę stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym .

Radca Prawny współpracuje z firmami szkoleniowymi prowadząc szkolenia, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego oraz od wielu lat prowadzi audycje radiowe w jednej z łódzkich rozgłośni z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.