Funkcjonowanie rodzin z grup ryzyka wystąpienia przemocy wobec dziecka – rozpoznawanie i wczesna interwencja.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Czas trwania:

 

8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godziny)

I  moduł: 23.03.2021 r. w godz. 7.45-11.00

II moduł: 30.03.2021 r. w godz. 7.45-11.00

 

 

Grupa docelowa:

Osoby wykonujące bezpośrednią pracę w rodzinach oraz pracujące z kontakcie z dzieckiem, m. in. nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy rodzinni, policjanci dzielnicowi, pielęgniarki)

 

Cel:

Wzmocnienie umiejętności diagnozy wystąpienia ryzyka przemocy wobec dziecka w rodzinie

Planowanie działań interwencyjnych i pomocowych

 

Agenda:

  1. Przemoc w rodzinie – definicje, znamiona, charakterystyka funkcjonowania osób dorosłych.
  2. Wpływ alkoholizowania się rodziców na funkcjonowanie dzieci – charakterystyczne zachowania i sposoby radzenia sobie.
  3. Przemoc doświadczana przez dzieci – formy, objawy fizyczne, skutki behawioralne i psychiczne.
  4. Narzędzia pomocne w diagnozowaniu sytuacji dziecka doświadczającego przemocy.
  5. Procedura Niebieskie Karty – jako narzędzie interwencji i wspierania rodziny do zmiany.
  6. Działania interwencyjne i ich umocowanie prawne.

 

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność analizowania sytuacji rodziny w kontekście obowiązującego prawa, z uwzględnieniem charakterystycznych zachowań opiekunów/osób dorosłych w rodzinie. Będzie rozumiał mechanizmy wpływające na dzieci, ich sposoby reagowania na trudności i przyjmowane postawy oraz możliwe do zaobserwowania sposoby reagowania na kryzys przemocy. Pozna i przyswoi objawy fizyczne oraz skutki behawioralne i psychiczne charakterystyczne dla formy przemocy doświadczanej przez dziecko. Zapozna się z narzędziami pomocnymi w diagnozie sytuacji dziecka i rodziny oraz pozna sposoby ich wykorzystywania. Nabędzie uporządkowaną strukturę w zakresie obowiązków służb w obszarze interwencji i metodycznej pracy z rodziną doświadczającą przemocy, będzie potrafił klasyfikować wagę problemów determinujących adekwatność działań pomocowych i interwencyjnych.

 

 

 

Koszt szkolenia: 130,00 złotych  – jeden moduł, dwa moduły 220,00 złotych

 

Płatne po zakończeniu szkolenia  i otrzymaniu faktury.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia drogą elektroniczną

 

 

Prowadzący:

 

Zbigniew Piechocki – pracownik socjalny, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, interwent kryzysowy, superwizor pracy socjalnej (certyfikat nr 20). Od blisko 40 lat związany z praktycznym pomaganiem w kryzysie. Aktualnie kierownik Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pomocy terapeutycznej i psychospołecznej udziela w prywatnym gabinecie oraz w Przychodni Specjalistycznej Multimed we Włocławku.

Ukończył pracę socjalną w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka. Jest absolwentem Studium Pomocy Psychologicznej oraz studentem Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktualne zainteresowania kieruje w stronę dialogu motywującego, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii dialektyczno – behawioralnej.

Od wielu lat członek Zespołów Interdyscyplinarnych oraz praktyk pracy w grupach roboczych. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadził liczne szkolenia i superwizje dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Toruniu i w Gdańsku oraz wielu Ośrodków Pomocy Społecznej, przygotował wiele Zespołów Interdyscyplinarnych oraz członków Grup Roboczych do praktycznego wykonywania zadań. Uczestnik międzynarodowego, pilotażowego projektu Erica z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dzieci.

Autor Poradnika dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych (ROPS Toruń) oraz współautor Poradnika dla Kadr Pomocy Społecznej na Czas Epidemii (Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej). Posiada zgodę MRPiPS do prowadzenia zajęć w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz praktyk superwizji pracy socjalnej.