„Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania”.

Adresaci szkolenia:

Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy pieczy zastępczej, kierownicy placówek pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni.

 

 

Termin szkolenia:  DO UZGODNIENIA w godzinach 9.00-15.00

 

Miejsce szkolenia; wskazuje zamawiający

 

 

Cele szkolenia:

Przedstawienie praktycznej wiedzy i przygotowanie strategii pracy w zakresie kształtowania dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej przygotowujących się do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania.)

Rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie tematycznym szkolenia.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

Do głównych problemów młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia należą:

 • brak poczucia bezpieczeństwa,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • niskie poczucia sprawczości,
 • brak zaufania do innych,
 • brak realnej oceny własnych możliwości,
 • bierność, nastawienie na unikanie porażki,
 • skutki wychowania w biedzie i niedostatku (egoizm, egocentryzm, agresja),
 • brak wiedzy o świecie i umiejętności społecznych i zadaniowych,
 • brak odpowiedzialności za siebie i swoje życie,
 • brak świadomości celów i perspektyw życiowych.

 

Są to czynniki natury psychologicznej.

 

W związku z powyższym szkolenie przygotowane zostało w oparciu o schemat: diagnoza – przygotowanie planu działania – ocena postępów wraz z korektą zakładanych celów i środków działania.

Dokonana zostanie charakterystyka dojrzałości (jej zakres, cele itd.), różnicowanie potrzeb wychowanków w tym zakresie, a także diagnoza w zakresie mocnych i słabych stron wychowanka. Główną rolę w procesie usamodzielniania odgrywa relacja z wychowankiem, a zatem rozwijane będą m.in. umiejętności komunikacyjne, perswazyjne, motywacyjne.

 

Efekty szkolenia :

 • Umiejętność diagnozy sytuacji wychowanka pod kątem jego potrzeb w zakresie procesu usamodzielniania.
 • Umiejętność sporządzenia planu działania w związku ze sformułowaną diagnozą w oparciu o zasoby wychowanka i instytucji pieczy zastępczej wraz z uwzględnieniem potencjalnych trudności i przeszkód.
 • Umiejętność monitorowania przebiegu procesu usamodzielniania wraz z jego oceną. Dokonywanie korekt.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie poruszanej problematyki.

 

Forma zajęć

Szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o aktywny udział uczestników.

Warsztaty, mini-wykłady, praca własna uczestników

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. materiałów teoretycznych oraz przykładowych algorytmów postępowania w przypadku przemocy w rodzinie

 

 

Prowadząca- pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji

 

 

 

 

OPIS REALIZATORA :

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne skutecznie wspierające pracowników w realizacji ich zadań, oraz wdrażające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak plan pomocy dziecku, plan pracy z rodziną, kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu.

Kompendium naszych najnowszych treści szkoleniowych zostało opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2016r w takich podręcznikach jak: „ Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne” P. Domaradzki,  J. Krzyszkowski

„Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” P. Domaradzki ,

 1. Krzyszkowski, M. Sosnowski, A. Włoch. Obie książki zostały napisane przez naszych szkoleniowców pod merytorycznym kierownictwem profesora Jerzego Krzyszkowskiego i uzyskały pozytywne recenzje profesora Mirosława Grewińskiego i profesor Ewy Kantowicz. Sięgając do naszych podręczników można się przekonać o wysokim poziomie merytorycznej wiedzy naszych szkoleniowców oraz o ich zdolności do przekazywania praktycznych umiejętności podczas szkolenia.

MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.