,,Współdziałanie asystentury i pieczy zastępczej w obszarze powrotu dziecka do rodziny biologicznej”

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Grupą docelową są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodzin, pracownicy socjalni i kadra kierownicza

SZKOLENIE  W GODZINACH 8.30-14.30 (8 godz. dydaktycznych)                                  

Cele szkolenia: Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej  wiedzy o współpracy gminy i powiatu w obszarze powrotu dziecka do rodziny biologicznej

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Zadania gminy i powiatu w zakresie pomocy dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej
  2. Kompetencje ustawowe i etapy metodycznego postępowania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i asystenta rodziny.
  3. Współdziałanie asystentury i pieczy zastępczej w obszarze powrotu dziecka do rodziny biologicznej: podstawy prawne, organizacyjne i metodyczne
  4. Plan pomocy dziecku skoordynowany z planem pracy z rodziną
  5. Organizacja posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, ocena specjalistów czy jest możliwy powrót dziecka do rodziców, jeżeli tak, to kiedy i jakie warunki muszą być spełnione?

 

Efekty szkolenia: Wypracowanie zasad współpracy asystentury                    i pieczy zastępczej w kierunku powrotu dziecka do rodziny biologicznej

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

 

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu : 604 589 592.

 

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący szkolenie

Mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, socjoterapeuta z 28 letnim doświadczeniem pracy w pomocy społecznej na każdym szczeblu począwszy od pracownika socjalnego, pedagoga, konsultanta ds. rodzin, skończywszy na kierowniku Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej oraz Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Wdrażała w życie  ustawę o wspieraniu rodziny                      i systemie pieczy zastępczej. Od 2012 do 2019 roku koordynowała i nadzorowała pracę asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, referentów i kierowników zespołów. Działania te zostały docenione przez Koalicję na rzecz rozwoju rodzinnej opieki zastępczej poprzez przyznanie wyróżnienia dla MOPS i powiatu za konsekwentne, efektywne wspieranie rozwoju rodzinnej opieki zastępczej.          Trenerka specjalizuje się w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań                      w kierunku pomocy dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej, w tym wsparcia rodziny biologicznej a gdy to niemożliwe zapewnienia profesjonalnej pieczy zastępczej. Zajęcia prowadzi w oparciu o doświadczenia  asystentów rodzin,  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków a także  kadry zarządzającej.                                        Uczestnicy szczególnie doceniają  praktyczne podejście trenerki w poszukiwaniu rozwiązań oparte na własnym doświadczeniu w pełnieniu roli pracownika prowadzącego pracę               z rodziną, wychowanki pieczy zastępczej a także szefa pracowników realizujących ustawę o wspieraniu rodziny                         i systemie pieczy zastępczej.

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.