Dokumentacja i metodyczna praca w instytucjonalnej pieczy zastępczej – diagnoza, plan pomocy dziecku, ocena okresowa sytuacji dziecka

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie poznania sposobu diagnozowania dziecka, formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, tworzenia oceny okresowej sytuacji dziecka i inne dokumentacji, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy.

 

Doświadczenie pokazuje, że w niedostateczny sposób wykorzystywany jest plan pomocy dziecku jako narzędzie wspierające proces planowania oddziaływań terapeutycznych zespołu wychowawczego w placówce lub jako plan działań rodziny zastępczej współpracującej w innymi specjalistami i terapeutami.

 

Szkolenia zogniskowane jest wokół dwóch umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji u dziecka i określania realnych celów w planie pomocy. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy na rzecz dziecka w czytelny sposób dla osób wspierających wychowanka.

 

Adresaci szkolenia: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Program szkolenia:

8:45 do  9:00:       Rejestracja uczestników, sprawy techniczne

9:00 do 10:20 – I blok szkoleniowy

 • Celowość pieczy zastępczej i metodyka wsparcia dziecka
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie
 • Aspekty prawne związane z tworzeniem dokumentacji w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Karta pobytu dziecka

 

10:20 do 10:30: Przerwa

 

10:30 to 11:50: II blok szkoleniowy

 • Diagnoza psychofizyczna dziecka
 • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka
 • Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji dziecka
 • Analiza sytuacji dziecka.

 

11:50 do 12:00: Przerwa

 

12:00 do 13:30: III blok szkoleniowy

 • Wyznaczenie adekwatnych celów w Planie pomocy dziecku
 • Plan działania i jego aktualizacja.
 • Ocena okresowa sytuacji dziecka
 • Współpraca
 • Studium przypadków/ bieżące dylematy funkcjonowania dzieci w placówkach

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Wzór Planu pomocy dziecku wraz z opisem
 • Wzór Oceny okresowej sytuacji dziecka wraz z opisem
 • Wzory innych dokumentów niezbędnych w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Konspekt szkoleniowy