Instytucjonalna piecza zastępcza

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

NOWOSĆ: Standardy ochrony dzieci – wdrożenie „Ustawy Kamilka” w funkcjonowanie placówki, która wchodzi w życie z dniem 15.02.2024

Prawo i procedury. Podstawy pracy w instytucjonalnej pieczy zastępczej:

 1. Dokumentacja i metodyczna praca w instytucjonalnej pieczy zastępczej – diagnoza, plan pomocy dziecku, ocena okresowa sytuacji dziecka
 2. Metodyczne wsparcie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – od pierwszego dnia do opuszczenia placówki
 3. Dziecko jako ofiara przemocy- diagnoza i forma pomocy
 4. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 5. Wsparcie usamodzielniającego się wychowanka pieczy zastępczej – Indywidualny Program Usamodzielnienia
 6. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z trudnym nastolatkiem
 7. Kształtowanie dojrzałej postawy wychowanków przy wykorzystaniu planu pomocy dziecku i programu usamodzielniania
 8. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 9. Praca z dzieckiem krzywdzonym: diagnoza, interwencja, terapia
 10. Praca z rodziną biologiczną dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Wsparcie emocjonalne i psychologiczne dziecka:

 1. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia
 2. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie
 3. Wsparcie dziecka wykazującego zachowania agresywne- przyczyny, diagnoza i terapia dziecka
 4. Wsparcie rodziny zastępczej, która sprawuje pieczę nad dzieckiem wykazującym  zachowania agresywne i buntownicze
 5. Postępowanie  z  wychowankami  przejawiającymi  zachowania  agresywne w  placówce.  Dynamika  zjawiska oraz  procedury  interwencyjne.
 6. Jak wychować dziecko odpowiedzialne i odważne – przygotowanie do życia w aktualnych realiach świata
 7. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze.
 8. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej skutecznych przy trudnościach wychowawczych. Elementy odporności psychicznej dla wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 9. Budowanie zdrowej relacji z dzieckiem w pieczy zastępczej
 10. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 11. Problemy wychowawcze w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 12. Diagnoza socjoterapeutyczna i metody wsparcia dziecka
 13. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka
 14. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania
 15. Zaburzenia zachowania u dzieci w okresie adolescencji
 16. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 17. Wsparcie dziecka z zaburzeniami lękowymi
 18. Dziecko z zaburzeniami psychicznymi i zachowania – diagnoza i terapia
 19. Wzmacnianie psychiki dziecka
 20. Zaburzenia nastroju i depresja u dzieci i młodzieży
 21. Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci
 22. Opieka i wychowywanie dziecka przejawiające objawy Płodowego Zespołu Alkoholowego
 23. Seksualność u młodzieży – metody pracy wychowawczej i edukacji seksualnej.
 24. Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży – wpływ na ich zachowanie. Profilaktyka uzależnień.
 25. Uzależnienia behawioralne i cyberprzemoc wśród dzieci
 26. Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia
 27. Jak ustabilizować emocjonalnie dzieci będące w pieczy zastępczej
 28. Jak prowadzić zajęcia i wsparcie indywidualne dla wychowanków pieczy zastępczej w obszarze higieny psychiczna w okresie dojrzewania i wchodzenia w dorosłość
 29. Metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niezdiagnozowanymi inaczej
 30. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej
 31. Opieka i wychowanie. jak mądrze realizować zadania w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 32. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju
 33. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – umiejętność stawiania granic i bycia konsekwentnym
 34. Doświadczenia traumatyczne dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej determinujące trudne zachowania
 35. Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania sprawiającego trudności wychowawcze
 36. Kształtowanie ról życiowych i społecznych u podopiecznych w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 37. Rozwój kluczowych kompetencji u dzieci
 38. Wychowywanie bez kar i nagród
 39. Dyscyplina w placówce opiekuńczo-wychowawczej – jak panować nad procesem wychowawczym dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 40. Alternatywne metody wychowawcze
 41. Wsparcie w rozwoju postawy odpowiedzialnej dojrzałej emocjonalne u dzieci przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej
 42. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako forma pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się
 43. Wspieranie dzieci z trudnościami czytania i pisania
 44. Program socjoterapeutyczny dla dzieci w wieku szkolnym
 45. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci agresywnych.
 46. Gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 47. Dysleksja rozwojowa, objawy. Jak można pomóc
 48. Wspieranie dzieci z trudnościami czytania i pisania
 49. Diagnoza socjoterapeutyczna i wsparcie dziecka

Zarządzanie kryzysowe:

 1. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
 2. Kryzysy występujące w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka
 3. Konstruktywne działania wychowawcze na rzecz przeciwdziałania ucieczkom z placówki

Praca z systemami wsparcia i współpraca instytucjonalna:

 1. Współdziałanie wychowawców z asystentami rodzin w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej – współpraca na zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka

Samorozwój i doskonalenie zawodowe, umiejętności społeczne i interpersonalne:

 1. Higiena psychiczna jako narzędzia przeciwdziałające wypalaniu się zawodowemu w obszarze wsparcia społecznego
 2. Asertywność w pracy wymagającej wsparcia społecznego
 3. Profilaktyka wypalenia się zawodowego
 4. Świadome pomaganie – praktyczne umiejętności psychologiczne w udzielaniu pomocy i wsparcia
 5. Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 6. Stabilność emocjonalna w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 7. Trening odporności psychicznej w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 8. Efektywność w pracy zawodowej – jak usprawnić swoją pracę
 9. Wyjazdowe warsztaty integracyjne podnoszące kompetencje zawodowe.
 10. Jak być silnym psychicznie w roli wychowawcy
 11. Jak wychować i nie zwariować.
 12. Usprawnienie komunikacji w pracy zawodowej w domu dziecka
 13. Radzenie sobie z własną złością wobec dziecka.
 14. Jak wychować i nie zwariować.
 15. Jak być silnym psychicznie w roli wychowawcy