Lista szkoleń

Asystent rodziny

 1. Superwizja pracy asystenta rodziny
 2. Praca asystenta rodziny w dobie pandemii COVID-19
 3. Praca asystenta rodziny na rzecz odbudowania zdrowych relacji pomiędzy członkami rodziny
 4. Profesjonalizacja pracy asystenta rodziny
 5. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 6. Umiejętności praktyczne asystenta rodziny
 7. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 8. NOWOŚĆ: Asystent rodziny – profesjonalista
 9. Stabilność emocjonalna w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 10. Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe.
 11. Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny z rodziną zagrożoną przemocą domową lub w której występują znaczące dysfunkcje w relacjach rodzice – dzieci
 12. Asystent rodziny jako lider zmian w rodzinie.
 13. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Wsparcie w rozwoju postawy odpowiedzialnej u osób przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej
 2. Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie
 3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju (szkolenie 2-dniowe)
 4. Plan pomocy dziecku w instytucjonalnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19
 5. Plan pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19
 6. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 7. „Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania”
 8. Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe
 9. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 10. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 11. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 12. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej – online
 13. „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 14. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 15. „Organizowanie pracy z klientem trudnym, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania.
 16. „ Praca z trudnym klientem pomocy społecznej – metody oddziaływania i techniki przezwyciężania trudności komunikacyjnych
 17. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. „Więź jako czynnik ochronny”.
 18. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 19. Diagnoza dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 20. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 21. Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych „Pierwszy krok w dorosłość”
 22. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 23. Praca z rodziną niewydolną wychowawczo
 24. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 25. Wspieranie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia- jak skutecznie to robić?
 26. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej – online
 27. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze – online
 28. Plan pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19 WEBINARIUM
 29. Superwizji pracy Koordynatora Rodzinnej pieczy zastępczej.
 30. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.
 31. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej.
 32. Przemoc domowa w rodzinach zastępczych. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 33. „Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej.”
 34. Budowanie programów usamodzielnień.
 35. Superwizja planów pomocy dziecku, budowania programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi.

Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych

 1. Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci
 2. Warsztaty dotyczące problemów uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy, sekstingu i uzależnienia od internetu (gier komputerowych)
 3. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym i społecznym COVID-19 u dzieci będących w pieczy zastępczej
 4. Wzmacnianie psychiki nastolatka będącego w pieczy zastępczej z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na jego funkcjonowanie
 5. „Rozpoznanie i profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży”
 6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju (szkolenie 2-dniowe) 1
 7. Sposoby postępowania z wychowankami przejawiającymi zachowania agresywne i autoagresywne
 8. Pierwszy krok w dorosłość.
 9. Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania.
 10. Postępowanie wobec konfliktów i przejawów złości w grupie wychowawczej.
 11. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 12. Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży – wpływ na ich zachowanie. Profilaktyka uzależnień.
 13. Jak wychować dziecko odpowiedzialne i odważne – przygotowanie do życia w aktualnych realiach świata.
 14. Wychowankowie z zaburzeniami zachowania i dyscyplina wychowawcza – online
 15. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 16. Moderowanie relacji z rodzinami biologicznymi w pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 17. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 18. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 19. Agresja w placówkach, w rodzinie, w nas samych
 20. Komunikacja interpersonalna w placówce opiekuńczo- wychowawczej
 21. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 22. Zmiana zachowań destruktywnych na zachowania konstruktywne
 23. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 24. Dyscyplina w placówce opiekuńczo wychowawczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci
 25. Wsparcie dziecka do wejścia w dorosłość
 26. Jak ustabilizować emocjonalnie dzieci będące w pieczy zastępczej
 27. Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów

Pracownik socjalny

 1. Model pracy pracowników socjalnych z osobami starszymi i zaburzonymi psychicznie – szkolenie online
 2. NOWOŚĆ: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej
 3. Skuteczne motywowanie w procesie pomocowym
 4. Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie
 5. NOWOŚĆ: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej
 6. Przyznawanie świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków- ujęcie praktyczne.
 7. Superwizja pracy socjalnej
 8. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami
 9. Dlaczego Virginia Satir była tak skuteczna? Podnoszenie skuteczności działań z klientem pomocy społecznej w pracy socjalnej, na podstawie doświadczeń Virginii Satir.
 10. Aktywizowanie rodziny do realizacji planów wsparcia.
 11. Komunikacja i proces motywacji w pracy socjalnej z klientem pomocy społecznej
 12. Metodyka pracy z klientami pomocy społecznej będącymi w trudnej sytuacji na rynku pracy
 13. Agresja w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – ostatnie wolne miejsca

Szkolenia dla rodzin zastępczych

 1. Zarządzanie na co dzień; zarządzanie budżetem domowym
 2. Jak dbać o higienę psychiczną w wieku dorastania
 3. Wzmacnianie psychiki nastolatka będącego w pieczy zastępczej z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na jego funkcjonowanie
 4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju (szkolenie 2-dniowe)
 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym i społecznym COVID-19 u dzieci będących w pieczy zastępczej
 6. Warsztaty dla rodziców zastępczych, dotyczący problemów uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy i uzależnienia od internetu
 7. Kryzysy występujące w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka
 8. „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia.”
 9. sposoby postępowania z wychowankami przejawiającymi zachowania agresywne i autoagresywne
 10. Komunikacja z dzieckiem w pieczy zastępczej
 11. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze.
 12. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie
 13. Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych
 14. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej
 15. Szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie wsparcia dziecka w procesie usamodzielnienia
 16. Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania”. – online
 17. Trudności wychowawcze wśród dzieci i młodzieży
 18. „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia.”
 19. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 20. Lepsze zrozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających
 21. Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci
 22. Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 23. Pierwszy krok w dorosłość.
 24. Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze.