Lista szkoleń

Asystent rodziny

 1. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 2. Umiejętności praktyczne asystenta rodziny
 3. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 4. NOWOŚĆ: Asystent rodziny – profesjonalista
 5. Superwizji pracy Asystenta Rodziny.
 6. Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe.
 7. Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny z rodziną zagrożoną przemocą domową lub w której występują znaczące dysfunkcje w relacjach rodzice – dzieci
 8. Asystent rodziny jako lider zmian w rodzinie.
 9. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- profesjonalista
 3. „Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania”
 4. Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe
 5. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 6. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 7. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 8. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej
 9. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 10. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 11. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 12. Jak skutecznie pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze?
 13. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 14. Superwizji pracy Koordynatora Rodzinnej pieczy zastępczej.
 15. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.
 16. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej.
 17. Przemoc domowa w rodzinach zastępczych. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 18. „Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej.”
 19. Budowanie programów usamodzielnień.
 20. Superwizja planów pomocy dziecku, budowania programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi.

Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych

 1. Pierwszy krok w dorosłość.
 2. Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania.
 3. Postępowanie wobec konfliktów i przejawów złości w grupie wychowawczej.
 4. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 5. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 6. Moderowanie relacji z rodzinami biologicznymi w pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 7. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 8. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 9. Agresja w placówkach, w rodzinie, w nas samych
 10. Komunikacja interpersonalna w placówce opiekuńczo- wychowawczej
 11. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 12. Zmiana zachowań destruktywnych na zachowania konstruktywne
 13. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 14. Dyscyplina w placówce opiekuńczo wychowawczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci
 15. Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów

Pracownik socjalny

 1. NOWOŚĆ: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej
 2. Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie
 3. NOWOŚĆ: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej
 4. Przyznawanie świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków- ujęcie praktyczne.
 5. Informacja o Konkursie dla Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 2.5 PO WER – Skuteczna Pomoc Społeczna
 6. Superwizja pracy socjalnej
 7. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami
 8. Dlaczego Virginia Satir była tak skuteczna? Podnoszenie skuteczności działań z klientem pomocy społecznej w pracy socjalnej, na podstawie doświadczeń Virginii Satir.
 9. Aktywizowanie rodziny do realizacji planów wsparcia.
 10. Komunikacja i proces motywacji w pracy socjalnej z klientem pomocy społecznej
 11. Metodyka pracy z klientami pomocy społecznej będącymi w trudnej sytuacji na rynku pracy
 12. Agresja w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – ostatnie wolne miejsca

Szkolenia dla rodzin zastępczych

 1. Komunikacja z dzieckiem w pieczy zastępczej
 2. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze.
 3. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie
 4. Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych
 5. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej
 6. Szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie wsparcia dziecka w procesie usamodzielnienia
 7. Trudności wychowawcze wśród dzieci i młodzieży
 8. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 9. Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci
 10. Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 11. Pierwszy krok w dorosłość.
 12. Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze.