Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 2. „Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania”
 3. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej
 4. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 5. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 6. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 7. Jak skutecznie pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze?
 8. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 9. Superwizji pracy Koordynatora Rodzinnej pieczy zastępczej.
 10. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.
 11. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej.
 12. Przemoc domowa w rodzinach zastępczych. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 13. „Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej.”
 14. Budowanie programów usamodzielnień.
 15. Superwizja planów pomocy dziecku, budowania programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi.