Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 2. „Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania”
 3. Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe
 4. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 5. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 6. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 7. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej
 8. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 9. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 10. „Organizowanie pracy z klientem trudnym, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania.
 11. „ Praca z trudnym klientem pomocy społecznej – metody oddziaływania i techniki przezwyciężania trudności komunikacyjnych
 12. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. „Więź jako czynnik ochronny”.
 13. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 14. Diagnoza dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 15. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 16. Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych „Pierwszy krok w dorosłość”
 17. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 18. Praca z rodziną niewydolną wychowawczo
 19. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 20. Wspieranie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia- jak skutecznie to robić?
 21. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej
 22. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 23. Superwizji pracy Koordynatora Rodzinnej pieczy zastępczej.
 24. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.
 25. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej.
 26. Przemoc domowa w rodzinach zastępczych. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 27. „Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej.”
 28. Budowanie programów usamodzielnień.
 29. Superwizja planów pomocy dziecku, budowania programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi.