Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Wsparcie w rozwoju postawy odpowiedzialnej u osób przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej
 2. Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie
 3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju (szkolenie 2-dniowe)
 4. Plan pomocy dziecku w instytucjonalnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19
 5. Plan pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19
 6. Funkcjonowanie powiatowego systemu pieczy zastępczej po zmianach w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które weszły w życie z dniem 01.02.2023
 7. Praca z rodziną, w której może występować przemoc
 8. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 9. „Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania”
 10. Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe
 11. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 12. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 13. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej – online
 14. „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 15. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 16. „Organizowanie pracy z klientem trudnym, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania.
 17. „ Praca z trudnym klientem pomocy społecznej – metody oddziaływania i techniki przezwyciężania trudności komunikacyjnych
 18. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. „Więź jako czynnik ochronny”.
 19. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 20. Diagnoza dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 21. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 22. Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych „Pierwszy krok w dorosłość”
 23. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 24. Praca z rodziną niewydolną wychowawczo
 25. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 26. Wspieranie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia- jak skutecznie to robić?
 27. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej – online
 28. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze – online
 29. Plan pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19 WEBINARIUM
 30. Superwizji pracy Koordynatora Rodzinnej pieczy zastępczej.
 31. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.
 32. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej.
 33. Przemoc domowa w rodzinach zastępczych. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 34. „Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej.” online
 35. Budowanie programów usamodzielnień.
 36. Superwizja planów pomocy dziecku, budowania programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi.