Szkolenia dla rodzin zastępczych

 1. Zarządzanie na co dzień; zarządzanie budżetem domowym
 2. Jak dbać o higienę psychiczną w wieku dorastania
 3. Wzmacnianie psychiki nastolatka będącego w pieczy zastępczej z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na jego funkcjonowanie
 4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju (szkolenie 2-dniowe)
 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym i społecznym COVID-19 u dzieci będących w pieczy zastępczej
 6. Zachowania ryzykowne nastolatków: substancje psychoaktywne, alkohol – szkolenie online
 7. Kryzysy występujące w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka
 8. „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia.”
 9. sposoby postępowania z wychowankami przejawiającymi zachowania agresywne i autoagresywne
 10. Komunikacja z dzieckiem w pieczy zastępczej
 11. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze.
 12. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie
 13. Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych
 14. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej
 15. Szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie wsparcia dziecka w procesie usamodzielnienia
 16. Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania”. – online
 17. Trudności wychowawcze wśród dzieci i młodzieży
 18. „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia.”
 19. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 20. Lepsze zrozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających
 21. Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci
 22. Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 23. Pierwszy krok w dorosłość.
 24. Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze.