Dziecko jako ofiara przemocy diagnoza i forma pomocy – szkolenie online

Dobro dziecka, na które składa się bezpieczeństwo rozwoju małoletniego i jego bezpieczeństwo bezpośrednie jest przedmiotem troski i oceny przedstawicieli różnych służb społecznych. Każdy pracownik socjalny, asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wcześniej czy później zadaje sobie pytania typu: na ile dziecko w tej rodzinie jest bezpieczne? Czy rodzina stwarza mu odpowiednie warunki do rozwoju, czy stanowi dla niego zagrożenie? jak to ocenić? jak postępować, kiedy dobro dziecka w rodzinie jest zagrożone? Tematyka szkolenia jest odpowiedzią na podobne dylematy zgłaszane przez pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Szkolenie nastawione jest wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowanie strategii pracy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla osób współpracujących z nimi.

 

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy socjalni, asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej.

 

Czas trwania :  w godz. 9.00-13.30

Cele szkolenia:

Nabycie wiedzy merytorycznej w zakresie konstruowania oceny bezpieczeństwa dziecka w rodzinie oraz pracy w przypadku zagrożenia dobra dziecka. Nabycie praktycznych umiejętności stosowania optymalnych strategii w przypadku oceny i zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Cechy przemocy domowej
 • Definicja przemocy
 • Uregulowanie prawne przemocy domowej
 • Dwuczynnikowa klasyfikacja przemocy w rodzinie
 • Objawy przemocy u dziecka
 • Objawy fizyczne, psychiczne i relacyjne przemocy u dzieci
 • Reakcje dziecięce na krzywdę
 • Diagnoza przemocy u dzieci
 • Sprawca przemocy w rodzinie
 • Kto predysponuje do bycia sprawcą przemocy
 • Podział sprawców przemocy domowej
 • Strategie postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka
 • Kontakt z dzieckiem doświadczającej przemocy
 • Rozmowa z sprawcą przemocy domowej
 • Wypracowanie i stosowanie algorytmu w różnych sytuacja zagrażających dziecku
 • Algorytm wynikający z „Niebieskiej karty”
 • Inne procedury działań związanych z przemocą wobec dzieci

Efekty szkolenia:

Uczestnicy zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne oraz poszerzą wachlarz narzędzi i strategii stosowanych w sytuacji oceny i zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Będą potrafili dokonywać oceny sytuacji dziecka i rodziny w oparciu obiektywne przesłanki wykorzystując nowe narzędzia i umiejętności. Pozwoli to na efektywniejsze formułowanie celów pracy z rodzinami biologicznymi i zastępczymi i dobór optymalnych strategii pracy. Uczestnicy będą mieli możliwość autorefleksji nad własnym warsztatem pracy i przedyskutowania swoich dylematów zawodowych. To pozwoli na zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się  z wydruku prezentacji szkoleniowych.

 

W ramach części praktycznej przygotowane zostały opisy sytuacji rodzin, w których dobro dzieci jest zagrożone. Na nich będzie ćwiczone praktyczne zastosowanie prezentowanych narzędzi i strategii. Na część treningową można jednak przygotować opis sytuacji rodziny, z którą się pracuje- co do której istnieje domniemanie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka- wtedy od razu będzie możliwość ćwiczenia na „swoim” przypadku.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 Koszt szkolenia: 280 złotych brutto .

formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: edytapraxe@gmail.com

 

Prowadzący:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w szkoleniach dla osób pracujących z rodzinami i dziećmi oraz z trudnym klientem. Szkoli w  obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.