Funkcjonowanie powiatowego systemu pieczy zastępczej po zmianach w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które weszły w życie z dniem 01.02.2023 – szkolenie online

Szkolenie nastawione wyłącznie na przedstawienie praktycznej wiedzy i gotowych wzorów dokumentów do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Czas trwania: 9.00-14.00

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Celowość i odpowiedzialność w pracy koordynatora pieczy zastępczej
 • Analiza założeń zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Zakres kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej – Rejestr Osób Skazanych za Przestępstwa na Tle Seksualnym;
 • Centralny Rejestr Pieczy Zastępczej;
 • Zmiany w zakresie właściwości organizatora rodzinnej pieczy zastępczej właściwego dla wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • Zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka;
 • Wprowadzenie zasadniczych ograniczeń w tworzeniu nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych;
 • Monitoring w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Rozszerzenie katalogu osób, które mogą być opiekunami usamodzielnienia;
 • Możliwość pozostania, na zasadach wskazanych w ustawie, osób pełnoletnich w regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych;
 • Umożliwienie powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania;
 • Sposoby dokumentowania pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w sposób czytelny dla nadzoru, oraz zabezpieczający przed stawianiem zarzutu niedopełnienia obowiązków przez koordynatora.
 • Plan pomocy dziecku, jako podstawowe narzędzie koordynatora, wzór planu pomocy.
 • Obowiązki pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych i prowadzących rodzinne domy dziecka po zmianach;

 

Cele szkolenia:

– Poznanie zakresu zadań nałożonych ustawowo na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i sposobów ich realizacji

– Nabycie umiejętności dokumentowania pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z wymogami ustawy

– Poznanie zasad gromadzenia danych niezbędnych do sporządzenia przez organizatora pieczy zastępczej okresowej oceny sytuacji dziecka umieszonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; oraz do sporządzenia oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka przez organizatora pieczy zastępczej.

–  Poznanie zasad formułowania planów pomocy dziecku i ich dokumentowania w sposób umożliwiający współdziałanie z asystentem rodziny lub zespołem interdyscyplinarnym.

 

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator będzie potrafił zracjonalizować prowadzoną przez siebie dokumentację, aby w sposób czytelny ukazywała realizacje przez niego ustawowych obowiązków. Uczestnik szkolenia otrzyma wzór planu pomocy dziecku, który ułatwi mu dialog z innymi podmiotami, z którymi jest zobowiązany współdziałać. Plan pomocy dziecku jest podstawą do opracowania okresowej oceny sytuacji dziecka, uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność syntetycznego formułowania ocen w odniesieniu do przyjętych celów w planie pomocy.  Uczestnicy będą potrafili zaplanować i udokumentować monitoring rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w sposób ułatwiający dokonanie oceny organizatorowi pieczy zastępczej.

 

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają mailem komplet materiałów składający się z:

 1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
 2. modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy koordynatora, planu pomocy dziecku, arkuszy ewaluacyjnych do sporządzania ocen okresowych.

 

Koszt szkolenia: 280,00 złotych brutto

Płatność do 7 dni  po zakończonym szkoleniu na podstawie wystawionej faktury.