Plan pracy z rodziną i inna dokumentacja niezbędna w pracy asystenta rodziny – szkolenie online

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy, metod pracy i gotowych wzorów dokumentów do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 Adresaci szkolenia Grupą docelową są asystenci rodzin oraz pracownicy socjalni, którzy realizują zadania asystenta rodziny w gminie.

 

Czas trwania:  9.00-13.30  online na platformie CLICK MEETING

 

Cele szkolenia:

Nabycie praktycznych i skutecznych metod pracy z rodziną w której może występować poważne obciążenie dla całej rodziny takie jak np. alkoholizm, niepełnosprawność intelektualna, choroby psychiczne, nieleczona depresja, wieloletnie bezrobocie, itp.

Przećwiczenie umiejętności stawiania trafnej diagnozy problemów i zagrożeń w rodzinie

Zdobycie wiedzy jak tworzyć cele wspólne dla rodziny i adekwatne działania a także jak tworzyć asertywną ocenę rodziny zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.

Nabycie umiejętności motywacji członków rodziny do wprowadzania konstruktywnych zmian w życiu.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Przegląd objawów, przyczyn, ograniczeń i zasobów w przypadku różnych zaburzeń: problem alkoholowy, niepełnosprawność intelektualna, choroby psychiczne, depresja, wieloletnie bezrobocie
  2. Sposoby dokumentowania pracy asystenta rodziny w sposób czytelny dla nadzoru, oraz zabezpieczający przed stawianiem zarzutu niedopełnienia obowiązków asystentowi rodziny.
  3. Plan pracy z rodziną, jako podstawowe narzędzie asystenta rodziny, wzór planu pracy.
  4. Zasady nawiązywania współpracy Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej przy formułowaniu planu pracy z rodziną.
  5. Sprawozdawanie efektów pracy z rodziną do Sądu Rodzinnego, pisanie wniosków do Sądu.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prezentacja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają drogą mailową komplet materiałów składający się z:

  1. prezentacji szkoleniowych,
  2. modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy asystenta rodziny, planu pracy z rodziną, oceny okresowej rodziny, wzorów pism.
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą mailową : edytapraxe@gmail..com

Kontakt telefoniczny pod numerem: 604 589 592

 

Koszt szkolenia : 280,00 złotych osoba/ brutto

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.