Praca asystenta rodziny – obowiązki i prawa , dokumentacja, plany pracy z rodziną, okresowe oceny – szkolenie online

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez asystentów rodziny oraz wyniki badań dotyczących zarządzania granicami roli zawodowej przez przedstawicieli tej grupy.

Szkolenie nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowanie strategii pracy dla asystentów rodzin oraz osób

 współpracujących z nimi.

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są asystenci rodzin oraz pracownicy socjalni, którzy realizują zadania asystenta rodziny w gminie.

 

SZKOLENIE ONLINE   w godz.   9.00-13.30

 

Cele szkolenia:

 

– Poznanie zakresu zadań nałożonych ustawowo na asystenta rodziny i sposobów ich realizacji (granice zadań, kompetencji, odpowiedzialności i inne)

– Nabycie umiejętności dokumentowania pracy asystenta rodziny zgodnie z wymogami ustawy

–  Poznanie zasad prowadzenia okresowej oceny sytuacji rodziny i sposobu jej dokumentowania.

– Odpowiedzialność asystenta rodziny w praktyce. Rozumienie i negocjowanie granic.

– Trudności  w pracy asystenta związanych z wyznaczaniem i negocjowaniem granic roli zawodowej? Jak sobie radzić z trudnościami.

 

 

–  Poznanie zasad formułowania planów pracy z rodziną i ich dokumentowania w sposób umożliwiający współdziałanie z Pracownikiem Socjalnym, Zespołami Interdyscyplinarnymi i Koordynatorami pieczy zastępczej.

 

 

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych przez asystenta rodziny. Asystent będzie potrafił zracjonalizować prowadzoną przez siebie dokumentację, aby w sposób czytelny ukazywała realizacje przez niego ustawowych obowiązków. Uczestnik szkolenia otrzyma wzór planu pracy z rodziną, który ułatwi mu dialog z innymi podmiotami, z którymi jest zobowiązany współdziałać. Plan pracy z rodziną jest podstawą do opracowania okresowej oceny rodziny, uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność syntetycznego formułowania ocen w odniesieniu do przyjętych celów w planie pracy.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Przegląd ustawowych zadań asystenta rodziny, które zadania musza być realizowane, a od których zadań można odstąpić i na jakich zasadach.
  2. Sposoby dokumentowania pracy asystenta rodziny w sposób czytelny dla nadzoru, oraz zabezpieczający przed stawianiem zarzutu niedopełnienia obowiązków asystentowi rodziny.
  3. Plan pracy z rodziną, jako podstawowe narzędzie asystenta rodziny, wzór planu pracy.
  4. Zasady nawiązywania współpracy z rodziną i innymi podmiotami przy formułowaniu planu pracy z rodziną.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia  zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prezentacja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy asystenta rodziny, planu pracy z rodziną, oceny okresowej rodziny

 

Koszt szkolenia : 280,00 złotych / osoba

 

Forma zajęć

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zdalnej w formie warsztatów on line –

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów w wersji elektronicznej.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 604 589 592 .

 

Po  przesłaniu  formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo link do szkolenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń.