Dokumentacja i metodyczna praca w instytucjonalnej pieczy zastępczej – diagnoza, plan pomocy dziecku, ocena okresowa sytuacji dziecka – szkolenie online

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie poznania sposobu diagnozowania dziecka, formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, tworzenia oceny okresowej sytuacji dziecka i inne dokumentacji, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy.

 

Doświadczenie pokazuje, że w niedostateczny sposób wykorzystywany jest plan pomocy dziecku jako narzędzie wspierające proces planowania oddziaływań terapeutycznych zespołu wychowawczego w placówce lub jako plan działań rodziny zastępczej współpracującej w innymi specjalistami i terapeutami.

 

Szkolenia zogniskowane jest wokół dwóch umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji u dziecka i określania realnych celów w planie pomocy. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy na rzecz dziecka w czytelny sposób dla osób wspierających wychowanka.

 

Adresaci szkolenia: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Program szkolenia:

 • Celowość pieczy zastępczej i metodyka wsparcia dziecka
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie
 • Aspekty prawne związane z tworzeniem dokumentacji w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Karta pobytu dziecka
 • Diagnoza psychofizyczna dziecka
 • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka
 • Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji dziecka
 • Analiza sytuacji dziecka.

 

 • Wyznaczenie adekwatnych celów w Planie pomocy dziecku
 • Plan działania i jego aktualizacja.
 • Ocena okresowa sytuacji dziecka
 • Współpraca
 • Studium przypadków/ bieżące dylematy funkcjonowania dzieci w placówkach

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Wzór Planu pomocy dziecku wraz z opisem
 • Wzór Oceny okresowej sytuacji dziecka wraz z opisem
 • Wzory innych dokumentów niezbędnych w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Konspekt szkoleniowy

 

 

Koszt szkolenia 280,00 złotych brutto/osoba

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.