Dyscyplina w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako narzędzie przeciwdziałające agresji wśród wychowanków przejawiających zaburzenia zachowania – szkolenie online

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodziny zastępcze

Czas trwania szkolenia: 9 -13.30

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Przyczyny zachowań agresywnych
 • Wpływ paradygmatów wychowawczych na postrzeganie i reagowanie na dziecko.
 • Zachowania dzieci, jako sposób wyrażania potrzeb i emocji.
 • Relacje grupowe
 • Współpraca w zespole wychowawców.
 • Działania przeciwdziałające przemocy na poziomie instytucjonalnym,  grupy i indywidualnym.
 • Różnice pomiędzy kontrolą, karaniem i dyscypliną.
 • Budowanie dyscypliny.
 • Obowiązki wychowanków.
 • Reagowanie na złe zachowanie w sposób budujący i wzmacniający przywiązanie.
 • Procedury postępowania z wychowankiem w sytuacjach trudnych  i kryzysowych.

 

Cele szkolenia:

Uczestnicy poznają przyczyny zachowań agresywnych u wychowanków placówki. Będą wiedzieli, co zmieniać, aby zminimalizować ilość zachowań destruktywnych. Przeanalizują swoje podejście do obszaru wychowawczego i skutecznych metod wychowawczych. Będą widzieli różnicę pomiędzy karaniem a konsekwencjami. Przeanalizują obrane zasady funkcjonowania w placówce, obowiązki podopiecznych a także będą posiadali umiejętność skutecznego stosowania dyscypliny. Będą mogli wypracować procedurę postępowania z wychowankiem w sytuacji destruktywnej. Zapoznają się ze sposobem pracy z osobą, która przeżyła traumę w dzieciństwie. Poznają narzędzie do diagnozy socjoterapeutycznej. Będą wiedzieć jak uczyć dzieci wyrażać w sposób właściwy swoje emocje i jak tworzyć właściwe więzi.

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, autodiagnoza, dyskusja oraz praca w małych grupach.

Materiały szkoleniowe: zapewnia realizator szkolenia tj. streszczenia istotnych treści, prezentację multimedialną przesłaną na adres e-mail, papier, pisaki.

 

 

Koszt szkolenia: 280,00 złotych brutto/ osoba

 

 

Prowadzący:

 

Psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji Pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.

Przeszkolił między innymi: PCPR KLUCZBORK, MOPS ŁÓDŹ,  MOPS BIAŁA PODLASKA,  CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ W GLIWICACH, CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ ZAKOPANE, PCPR WROCŁAW, ORPZ KIELCE, WCPR WARSZAWA, PCPR NOWY DWÓR GDAŃSKI, PCPR GRUDZIĄDZ, PCPR TUREK, PCPR KLUCZBORK, TĘCZA KUTNO,  PCPR MŁAWA, PCPR MALBORK , POW KOŻUCHÓW, POW ZWIERZYNIEC, DD KLENICA, DD BARDO, POW LABUNIE, DD POZNAŃ, DD SŁAWA, DD BRZEG, POW LEGNICA, ORPZ ZAKOPANE, CPZ GLIWICE, DD W ŁODZI, OCHRONA STALOWA WOLA, POWRADOCZXA, DD STRZELIN , DD NOWY DWÓR GDAŃSKI I WIELE INYCH